Responsive image
DERS PROGRAMI FORMU
COURSE SYLLABUS FORM
Son Güncelleme (Last Update)
11.02.2024
Dersin Adı: Matematik I Course Name: Mathematics I
Kod
(Code)
Yarıyıl
(Semester)
Kredi
(Local Credits)
AKTS Kredi
(ECTS Credits)
Ders Uygulaması, Saat/Hafta
(Course Implementation, Hours/Week)
Ders
(Theoretical)
Uygulama
(Tutorial)
Laboratuvar
(Laboratory)
MAT 103/E 1 4 6 3 2 0
Bölüm / Program
(Department / Program)
Matematik / Tüm Programlar
(Mathematics / All Programs)
Dersin Türü
(Course Type)
Zorunlu
(Compulsory)
Dersin Dili
(Course Language)
Türkçe / İngilizce
(Turkish / English)
Dersin Ön Koşulları
(Course Prerequisites)
Yok
(None)
Dersin Mesleki Bileşene Katkısı, %
(Course Category by Content, %)
Temel Bilim ve Matematik
(Basic Sciences and Math)
Temel Mühendislik
(Engineering Science)
Mühendislik / Mimarlık Tasarım
(Engineering / Architecture Design)
Genel Eğitim
(General Education)
100 - - -
Dersin Tanımı
(Course Description)
Tek Değişkenli Fonksiyonlar, Limit ve Süreklilik, Türev, Türevin Uygulamaları, Eğri Çizimi, Asimptotlar, İntegral, İntegral Hesabının Temel Teoremi, Transandan Fonksiyonlar, İntegral Teknikleri, Belirsizlik Şekilleri, L'Hôpital Kuralı, Genelleştirilmiş İntegraller, İntegralin Uygulamaları
Functions of a Single Variable, Limits and Continuity, Derivatives, Applications of Derivatives, Sketching Graphs of Functions, Asymptotes, Integration, Fundamental Theorem of Calculus, Transcendental Functions, Techniques of Integration, Indeterminate Forms, L'Hôpital's Rule, Improper Integrals, Applications of Integrals
Dersin Amacı
(Course Objectives)
 1. Tek değişkenli fonksiyonlarda limit, süreklilik, türev ve integral kavramlarını öğretmek.
 2. Türev ve integral kavramlarını uygulamada kullanma becerisi sağlamak.
 3. Matematik bilgisini mühendislik problemlerini çözmede kullanabilme becerisi kazandırmak.
 1. To provide the concepts of functions, limits, continuity, differentiation and integration.
 2. To provide the applications of differentiation and integration.
 3. To give an ability to apply knowledge of mathematics on engineering problems.
Dersin Öğrenme Çıktıları
(Course Learning Outcomes)
Bu dersi tamamlayan öğrenciler aşağıdaki becerileri elde eder:
 1. Tek değişkenli fonksiyonlarda limit ve süreklilik kavramlarıı kullanabilir,ve türev kurallarını kullanarak fonksiyonları türetebilir,
 2. Maksimum minimum problemlerini kurabilir ve optimizasyon problemlerini çözebilir,
 3. Integral Hesabın Esas Teoremi’ni kullanarak belirli integral hesaplar ve alan hacim, yüzey alanı, uzunluk hesabını belirli integral yardımıyla çözebilir,
 4. Transandan Fonksiyonlarla işlem yapma ve integral alma tekniklerini uygulabilir,
 5. Tek değişkenli fonksiyonlarda limit hesaplamak için L’Hôpital kuralını uygular ve genelleştirilmiş İntegrallerin tabiatını belirler ve yakınsak genelleştirimiş integralleri hesaplayabilir.
Students completing this course will be able to:
 1. Compute the limit of various functions, use the concepts of the continuity, use the rules of differentiation to differentiate functions,
 2. Set up max-min problems and use differentiation to solve them,
 3. Evaluate definite integrals by using the Fundamental Theorem of Calculus and apply integration to compute areas, surface areas ,volumes and arclength,
 4. Work with transcendental functions and evaluate integrals using techniques of integration,
 5. Use L’Hôpital’s Rule to calculate limits of single functions and determine the convergence of Improper Integrals evaluate convergent Improper Integrals.
Ders Planı
Hafta Konular Dersin Öğrenme Çıktıları
1FonksiyonlarI
2Limit ve SüreklilikI
3TürevI
4TürevI
5Türevin UygulamalarıII
6Türevin UygulamalarıII
7İntegralIII
8İntegralIII
9Transandan FonksiyonlarIV
10L’Hôpital KuralıV
11İntegrasyon TeknikleriIV
12Genelleştirilmiş İntegrallerV
13Belirli İntegralin UygulamalarıIII
14Belirli İntegralin UygulamalarıIII
Course Plan
Week Topics Course Learning Outcomes
1FunctionsI
2Limits and ContinuityI
3DerivativesI
4DerivativesI
5Applications of DerivativesII
6Applications of DerivativesII
7IntegralsIII
8IntegralsIII
9Transcendental FunctionsIV
10L'Hôpital's RuleV
11Techniques of IntegrationIV
12Improper IntegralsV
13Applications of Definite IntegralsIII
14Applications of Definite IntegralsIIIDersin Mühendislik Öğrenci Çıktılarıyla İlişkisi

Programın Mezuna Kazandıracağı Bilgi ve Beceriler (Programa Ait Çıktılar) Katkı Seviyesi
1 2 3
1 Mühendislik, fen ve matematik ilkelerini uygulayarak karmaşık mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi. X
2 Küresel, kültürel, sosyal, çevresel ve ekonomik etmenlerle birlikte özel gereksinimleri sağlık, güvenlik ve refahı göz önüne alarak çözüm üreten mühendislik tasarımı uygulama becerisi. X
3 Farklı dinleyici gruplarıyla etkili iletişim kurabilme becerisi. X
4 Mühendislik görevlerinde etik ve profesyonel sorumlulukların farkına varma ve mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal bağlamdaki etkilerini göz önünde bulundurarak bilinçli kararlar verme becerisi. X
5 Üyeleri birlikte liderlik sağlayan, işbirlikçi ve kapsayıcı bir ortam yaratan, hedefler belirleyen, görevleri planlayan ve hedefleri karşılayan bir ekipte etkili bir şekilde çalışma yeteneği becerisi. X
6 Özgün deney geliştirme, yürütme, verileri analiz etme ve yorumlama ve sonuç çıkarmak için mühendislik yargısını kullanma becerisi. X
7 Uygun öğrenme stratejileri kullanarak ihtiyaç duyulduğunda yeni bilgi edinme ve uygulama becerisi. X
Ölçek: 1: Az, 2: Kısmi, 3: Tam

Relationship of the Course to Engineering Student Outcomes

Program Student Outcomes Level of Contribution
1 2 3
1 An ability to identify, formulate, and solve complex engineering problems by applying principles of engineering, science, and mathematics. X
2 An ability to apply engineering design to produce solutions that meet specified needs with consideration of public health, safety, and welfare, as well as global, cultural, social, environmental, and economic factors. X
3 An ability to communicate effectively with a range of audiences. X
4 An ability to recognize ethical and professional responsibilities in engineering situations and make informed judgments, which must consider the impact of engineering solutions in global, economic, environmental, and societal contexts. X
5 An ability to function effectively on a team whose members together provide leadership, create a collaborative and inclusive environment, establish goals, plan tasks, and meet objectives. X
6 An ability to develop and conduct appropriate experimentation, analyze and interpret data, and use engineering judgment to draw conclusions. X
7 An ability to acquire and apply new knowledge as needed, using appropriate learning strategies. X
Scale: 1: Little, 2: Partial, 3: Full

Tarih (Date)
21.03.2019
Bölüm Onayı (Departmental Approval)
Matematik Bölümü
(Department of Mathematics)
Ders Kaynakları ve Başarı Değerlendirme Sistemi (Course Materials and Assessment Criteria)

Ders Kitabı
(Textbook)
Thomas' Calculus (13th Edition) G. B. Thomas, M. D. Weir J. R. Hass (2014) Pearson.
Diğer Kaynaklar
(Other References)
-
Ödevler ve Projeler
(Homework & Projects)
-
-
Laboratuvar Uygulamaları
(Laboratory Work)
-
-
Bilgisayar Kullanımı
(Computer Usage)
-
-
Diğer Uygulamalar
(Other Activities)
-
-
Başarı Değerlendirme Sistemi
(Assessment Criteria)
Faaliyetler
(Activities)
Adet
(Quantity)
Genel Nota Katkı, %
(Effects on Grading, %)
Yıl İçi Sınavları
(Midterm Exams)
2 60
Kısa Sınavlar
(Quizzes)
- -
Ödevler
(Homework)
- -
Projeler
(Projects)
- -
Dönem Ödevi/Projesi
(Term Paper/Project)
- -
Laboratuvar Uygulaması
(Laboratory Work)
- -
Diğer Uygulamalar
(Other Activities)
- -
Final Sınavı
(Final Exam)
1 40
VF almamak için gereken
(To avoid VF)
Attendance at both in-term exams