Responsive image
DERS PROGRAMI FORMU
COURSE SYLLABUS FORM
Son Güncelleme (Last Update)
24.02.2023
Dersin Adı: Matematik II Course Name: Mathematics II
Kod
(Code)
Yarıyıl
(Semester)
Kredi
(Local Credits)
AKTS Kredi
(ECTS Credits)
Ders Uygulaması, Saat/Hafta
(Course Implementation, Hours/Week)
Ders
(Theoretical)
Uygulama
(Tutorial)
Laboratuvar
(Laboratory)
MAT 112/E 2 5 7.5 4 2 0
Bölüm / Program
(Department / Program)
Matematik / Matematik Mühendisliği
(Mathematics / Mathematical Engineering)
Dersin Türü
(Course Type)
Zorunlu
(Compulsory)
Dersin Dili
(Course Language)
Türkçe / İngilizce
(Turkish / English)
Dersin Ön Koşulları
(Course Prerequisites)
MAT111-E/MAT103-E/MAT101-E min DD
Dersin Mesleki Bileşene Katkısı, %
(Course Category by Content, %)
Temel Bilim ve Matematik
(Basic Sciences and Math)
Temel Mühendislik
(Engineering Science)
Mühendislik / Mimarlık Tasarım
(Engineering / Architecture Design)
Genel Eğitim
(General Education)
100 - - -
Dersin Tanımı
(Course Description)
Kısmi İntegrasyon, Basit Kesirlere Ayırma, Trigonometrik İntegraller, Trigonometrik Dönüşümler, Genelleştirilmiş İntegraller, Konikler ve Kuadratik Denklemler, Kutupsal Koordinatlar, Kutupsal Koordinatlarda Alan ve Yay Uzunluğu, Diziler, Sonsuz Seriler, İntegral testi, Karşılaştırma Testleri, Oran ve Kök Testi, Alterne Seriler, Kuvvet Serileri, Taylor ve Maclaurin Serileri, Uzayda Vektörler, Skaler ve Vektörel Çarpım, Uzayda Doğru ve Düzlem Denklemleri, Silindirler ve Kuadrik Yüzeyler. Vektör Değerli Fonksiyonlar, Vektör Değerli Fonksiyonların Limiti, Sürekliliği ve İntegrali
Integration by Parts, Partial Fractions, Trigonometric Substitution, Trigonometric Integrals, Improper Integrals. Conic Sections and Quadratic Equations, Polar Coordinates, Areas and Lengths in Polar Coordinates. Sequences, Infinite Series, The Integral Tests, Comparison Tests, The Ratio and Root Tests, Alternating Series, Power Series, Taylor and Maclaurin Series, Vectors in Space, Dot Product, Cross Product, Lines and Planes in Space, Cylinders and Quadric Surfaces. Vector-Valued Functions, Limits and Continuity and Integrals of Vector Functions
Dersin Amacı
(Course Objectives)
 1. İntegral tekniklerini kullanarak integral hesaplamayı öğretmek.
 2. Analitik Geometrinin temel tanımlarını vermek.
 3. Dizi ve seri konusunda öğrenciyi detaylı olarak bilgilendirmek.
 1. To provide the evaluation of integrals by using integral techniques.
 2. To give the basic concepts of analytic geometry.
 3. To give a broad knowledge and basic understanding of sequences and series.
Dersin Öğrenme Çıktıları
(Course Learning Outcomes)
Bu dersi tamamlayan öğrenciler aşağıdaki becerileri elde eder:
 1. İntegral tekniklerini kullanarak integral hesaplayabilir,
 2. Kutupsal koordinatlarda alan ve yay uzunluğu hesabı yapabilir.
 3. Dizilerin ve serilerin yakınsaklığını, kuvvet serilerin yakınsaklık yarıçapını bulabilir,
 4. Bir fonksiyonu Taylor serisine açmayı yapabilir ve yapılan hatayı bulabilir,
 5. Üç boyutlu uzayda vektörlerin skaler ve vektörel çarpımını yapabilir, doğru ,düzlem ve kuadrik yüzeylerin denklemlerini yazabilir,
 6. Vektör değerli fonksiyonlar için limit, süreklilik ve integral kavramlarını kullanabilir.

Students completing this course will be able to:
 1. Evaluate integrals by using the techniques of integration,
 2. Calculate areas of plane regions and lengths of curve in polar coordinates,
 3. Compute limits of sequences and series, determine the convergence and the series and the radius of convergence of power series,
 4. Represent a known function as a Taylor series, approximate a known function with a Taylor polynomial and determine the error involved,
 5. Compute the dot product and cross product of vectors in 3-space, write equations of lines, plane and quadric surfaces in 3-space,
 6. Use the concepts of continuity, differentiation and integration of vector-valued function.
Ders Planı
Hafta Konular Dersin Öğrenme Çıktıları
1İntegral TeknikleriI
2İntegral TeknikleriI
3İntegral TeknikleriI
4Konikler ve Kutupsal KoordinatlarII
5Konikler ve Kutupsal KoordinatlarII
6Sonsuz Diziler ve SerilerIII
7Sonsuz Diziler ve SerilerIII
8Sonsuz Diziler ve SerilerIII
9Sonsuz Diziler ve SerilerIII
10Sonsuz Diziler ve SerilerIII
11Sonsuz Diziler ve SerilerIV
12Sonsuz Diziler ve SerilerIV
13Vektörler ve Uzay GeometrisiV
14Vektör Değerli FonksiyonlarVI
Course Plan
Week Topics Course Learning Outcomes
1Techniques of IntegrationI
2Techniques of IntegrationI
3Techniques of IntegrationI
4Conic Sections and Polar CoordinatesII
5Conic Sections and Polar CoordinatesII
6Infinite Sequences and SeriesIII
7Infinite Sequences and SeriesIII
8Infinite Sequences and SeriesIII
9Infinite Sequences and SeriesIII
10Infinite Sequences and SeriesIII
11Infinite Sequences and SeriesIV
12Infinite Sequences and SeriesIV
13Vectors and the Geometry of SpaceV
14Vector-Valued FunctionsVIDersin Mühendislik Öğrenci Çıktılarıyla İlişkisi

Programın Mezuna Kazandıracağı Bilgi ve Beceriler (Programa Ait Çıktılar) Katkı Seviyesi
1 2 3
1 Mühendislik, fen ve matematik ilkelerini uygulayarak karmaşık mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi. X
2 Küresel, kültürel, sosyal, çevresel ve ekonomik etmenlerle birlikte özel gereksinimleri sağlık, güvenlik ve refahı göz önüne alarak çözüm üreten mühendislik tasarımı uygulama becerisi. X
3 Farklı dinleyici gruplarıyla etkili iletişim kurabilme becerisi. X
4 Mühendislik görevlerinde etik ve profesyonel sorumlulukların farkına varma ve mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal bağlamdaki etkilerini göz önünde bulundurarak bilinçli kararlar verme becerisi. X
5 Üyeleri birlikte liderlik sağlayan, işbirlikçi ve kapsayıcı bir ortam yaratan, hedefler belirleyen, görevleri planlayan ve hedefleri karşılayan bir ekipte etkili bir şekilde çalışma yeteneği becerisi. X
6 Özgün deney geliştirme, yürütme, verileri analiz etme ve yorumlama ve sonuç çıkarmak için mühendislik yargısını kullanma becerisi. X
7 Uygun öğrenme stratejileri kullanarak ihtiyaç duyulduğunda yeni bilgi edinme ve uygulama becerisi. X
Ölçek: 1: Az, 2: Kısmi, 3: Tam

Relationship of the Course to Engineering Student Outcomes

Program Student Outcomes Level of Contribution
1 2 3
1 An ability to identify, formulate, and solve complex engineering problems by applying principles of engineering, science, and mathematics. X
2 An ability to apply engineering design to produce solutions that meet specified needs with consideration of public health, safety, and welfare, as well as global, cultural, social, environmental, and economic factors. X
3 An ability to communicate effectively with a range of audiences. X
4 An ability to recognize ethical and professional responsibilities in engineering situations and make informed judgments, which must consider the impact of engineering solutions in global, economic, environmental, and societal contexts. X
5 An ability to function effectively on a team whose members together provide leadership, create a collaborative and inclusive environment, establish goals, plan tasks, and meet objectives. X
6 An ability to develop and conduct appropriate experimentation, analyze and interpret data, and use engineering judgment to draw conclusions. X
7 An ability to acquire and apply new knowledge as needed, using appropriate learning strategies. X
Scale: 1: Little, 2: Partial, 3: Full

Tarih (Date)
21.03.2019
Bölüm Onayı (Departmental Approval)
Matematik Bölümü
(Department of Mathematics)
Ders Kaynakları ve Başarı Değerlendirme Sistemi (Course Materials and Assessment Criteria)

Ders Kitabı
(Textbook)
Thomas’ Calculus, 13th Edition, G.B Thomas, R. L. Finney, M.D.Weir, F.R.Giordano, Addison-Wesley,
Diğer Kaynaklar
(Other References)
Mathematical Analysis I, Zorich, Vladimir A.
Ödevler ve Projeler
(Homework & Projects)
-
-
Laboratuvar Uygulamaları
(Laboratory Work)
-
-
Bilgisayar Kullanımı
(Computer Usage)
Grafik çizim uygulamaları kullanılacaktır.
Graph plotting tools will be used.
Diğer Uygulamalar
(Other Activities)
-
-
Başarı Değerlendirme Sistemi
(Assessment Criteria)
Faaliyetler
(Activities)
Adet
(Quantity)
Genel Nota Katkı, %
(Effects on Grading, %)
Yıl İçi Sınavları
(Midterm Exams)
- -
Kısa Sınavlar
(Quizzes)
6 60
Ödevler
(Homework)
- -
Projeler
(Projects)
- -
Dönem Ödevi/Projesi
(Term Paper/Project)
- -
Laboratuvar Uygulaması
(Laboratory Work)
- -
Diğer Uygulamalar
(Other Activities)
- -
Final Sınavı
(Final Exam)
1 40
VF almamak için gereken
(To avoid VF)
-