Responsive image
DERS PROGRAMI FORMU
COURSE SYLLABUS FORM
Son Güncelleme (Last Update)
04.10.2023
Dersin Adı: Programlama Diline Giriş Course Name: Introduction to Programming Language
Kod
(Code)
Yarıyıl
(Semester)
Kredi
(Local Credits)
AKTS Kredi
(ECTS Credits)
Ders Uygulaması, Saat/Hafta
(Course Implementation, Hours/Week)
Ders
(Theoretical)
Uygulama
(Tutorial)
Laboratuvar
(Laboratory)
MAT 115/E 1 3 5 2 0 2
Bölüm / Program
(Department / Program)
Matematik / Matematik Mühendisliği
(Mathematics / Mathematical Engineering)
Dersin Türü
(Course Type)
Zorunlu
(Compulsory)
Dersin Dili
(Course Language)
Türkçe / İngilizce
(Turkish / English)
Dersin Ön Koşulları
(Course Prerequisites)
Yok
(None)
Dersin Mesleki Bileşene Katkısı, %
(Course Category by Content, %)
Temel Bilim ve Matematik
(Basic Sciences and Math)
Temel Mühendislik
(Engineering Science)
Mühendislik / Mimarlık Tasarım
(Engineering / Architecture Design)
Genel Eğitim
(General Education)
50 50 - -
Dersin Tanımı
(Course Description)
Programlama Dillerine Giriş, Değişkenler, Veri Türleri, Atamalar, İşleçler, Akış Kontrol Yapıları, Döngüler, Temel Veri Giriş-Çıkışı, Fonksiyonlar, Matematik Kütüphanesi, Sayı ve Harf Dizileri, İşaretçiler, Dosya İşlemleri, Bellek Ataması, Hatalar, Algoritmalar, Bilimsel ve Mühendislik Hesaplamalarda Uygulamalar.
Introduction to Programming Languages, Variables, Data Types, Assignments, Operators, Flow Control Structures, Loops, Standard Data Input-Output, Functions, Math Library, Arrays and Strings, Pointers, File Operations, Memory Allocation, Errors, Algorithms, Applications in Scientific and Engineering Computations.
Dersin Amacı
(Course Objectives)
  1. Öğrencilere C programlama dilinin temel kurallarını öğretmek. Algoritma kurma ve problem çözme becerilerini geliştirmek. Algoritma kurma becerilerini geliştirerek mühendislik problemlerini C programlama dili kullanarak çözme yeteneği kazandırmak.
  1. To teach students with the fundamentals of C programming concepts. To develop algorithm constructing and problem solving skills. To gain the ability to solve engineering problems by using C programming language by constructing algorithm.
Dersin Öğrenme Çıktıları
(Course Learning Outcomes)
Bu dersi tamamlayan öğrenciler aşağıdaki becerileri elde eder:
  1. Algoritma kurabilir,
  2. C programlama dilini kullanarak program geliştirebilir,
  3. Matematik ve mühendislik problemlerini C programlama dili kullanarak çözebilir.
Students completing this course will be able to:
  1. Design an algorithm,
  2. Develop program using C programming language,
  3. Solve scientific and engineering problems using C programming language.
Ders Planı
Hafta Konular Dersin Öğrenme Çıktıları
1C programlamaya giriş, Program Yapısı, Sabitler ve DeğişkenlerI, II
2Veri Tipleri, Standart Giriş/Çıkış FonksiyonlarıI, II
3Ifadeler, Atamalar, Komutlar, Operatorler, Matematik fonksiyonlarıI, II
4Fonksiyonlar I (Değer ile Fonksiyon Çağırma), Geçerlilik Alanı KurallarıI, II
5Algoritma Geliştirme, Denetsel YapılarI, II, III
6Döngü YapılarıI, II, III
7DizilerI, II, III
8İşaretçilere GirişII
9İşaretçi Aritmetiği, Dizi İşaretçi Arasındaki İlişkiler, Dinamik Bellek YönetimiII
10Fonksiyonlar II (Atıf ile Fonksiyon Çağırma)I, II
11Karakter DizileriII
12Dosya Giriş/ÇıkışI, II
13YapılarI, II
14Komut Satırından Argüman AlmaII
Course Plan
Week Topics Course Learning Outcomes
1Introduction to C programming, Program Structure, Constants and VariablesI, II
2Data Types, Standard I/O functionsI, II
3Expressions, Assignment Statements, Operators, Math FunctionsI, II
4Functions I (Functions Call By Value), Scope RulesI, II
5Algorithm Development, Control StructuresI, II, III
6Loop Structures, Break & ContinueI, II, III
7ArraysI, II, III
8Introduction to PointersII
9Pointer Arithmetic, Array Pointer Relationship, Dynamic Memory AllocationII
10Functions II (Functions Call By Reference)I, II
11StringsII
12File I/OI, II
13StructuresI, II
14Command Line ArgumentsIIDersin Mühendislik Öğrenci Çıktılarıyla İlişkisi

Programın Mezuna Kazandıracağı Bilgi ve Beceriler (Programa Ait Çıktılar) Katkı Seviyesi
1 2 3
1 Mühendislik, fen ve matematik ilkelerini uygulayarak karmaşık mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi. X
2 Küresel, kültürel, sosyal, çevresel ve ekonomik etmenlerle birlikte özel gereksinimleri sağlık, güvenlik ve refahı göz önüne alarak çözüm üreten mühendislik tasarımı uygulama becerisi.
3 Farklı dinleyici gruplarıyla etkili iletişim kurabilme becerisi.
4 Mühendislik görevlerinde etik ve profesyonel sorumlulukların farkına varma ve mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal bağlamdaki etkilerini göz önünde bulundurarak bilinçli kararlar verme becerisi.
5 Üyeleri birlikte liderlik sağlayan, işbirlikçi ve kapsayıcı bir ortam yaratan, hedefler belirleyen, görevleri planlayan ve hedefleri karşılayan bir ekipte etkili bir şekilde çalışma yeteneği becerisi.
6 Özgün deney geliştirme, yürütme, verileri analiz etme ve yorumlama ve sonuç çıkarmak için mühendislik yargısını kullanma becerisi. X
7 Uygun öğrenme stratejileri kullanarak ihtiyaç duyulduğunda yeni bilgi edinme ve uygulama becerisi. X
Ölçek: 1: Az, 2: Kısmi, 3: Tam

Relationship of the Course to Engineering Student Outcomes

Program Student Outcomes Level of Contribution
1 2 3
1 An ability to identify, formulate, and solve complex engineering problems by applying principles of engineering, science, and mathematics. X
2 An ability to apply engineering design to produce solutions that meet specified needs with consideration of public health, safety, and welfare, as well as global, cultural, social, environmental, and economic factors.
3 An ability to communicate effectively with a range of audiences.
4 An ability to recognize ethical and professional responsibilities in engineering situations and make informed judgments, which must consider the impact of engineering solutions in global, economic, environmental, and societal contexts.
5 An ability to function effectively on a team whose members together provide leadership, create a collaborative and inclusive environment, establish goals, plan tasks, and meet objectives.
6 An ability to develop and conduct appropriate experimentation, analyze and interpret data, and use engineering judgment to draw conclusions. X
7 An ability to acquire and apply new knowledge as needed, using appropriate learning strategies. X
Scale: 1: Little, 2: Partial, 3: Full

Tarih (Date)
01.04.2019
Bölüm Onayı (Departmental Approval)
Matematik Bölümü
(Department of Mathematics)
Ders Kaynakları ve Başarı Değerlendirme Sistemi (Course Materials and Assessment Criteria)

Ders Kitabı
(Textbook)
Paul J. Deitel and Harvey M. Deitel, C: How to Program, Pearson Higher Education, 2016.
Diğer Kaynaklar
(Other References)
Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie, The C Programming Language, Prentice Hall, 1988.
Steve Qualline , Practical C Programming, O’Reilly&Associates, 2011.
Kaan Aslan, A’dan Z’ye C Klavuzu, Pusula yayıncılık, 2009.
Ödevler ve Projeler
(Homework & Projects)
Ödev verilecektir.
Homework will be given.
Laboratuvar Uygulamaları
(Laboratory Work)
Laboratuvar saatinde verilen uygulama programları yazılacaktır.
Some application programs will be coded during lab sessions.
Bilgisayar Kullanımı
(Computer Usage)
Bilgisayar kullanımı zorunludur.
Computer use is compulsory.
Diğer Uygulamalar
(Other Activities)
-
-
Başarı Değerlendirme Sistemi
(Assessment Criteria)
Faaliyetler
(Activities)
Adet
(Quantity)
Genel Nota Katkı, %
(Effects on Grading, %)
Yıl İçi Sınavları
(Midterm Exams)
1 35
Kısa Sınavlar
(Quizzes)
- -
Ödevler
(Homework)
- -
Projeler
(Projects)
- -
Dönem Ödevi/Projesi
(Term Paper/Project)
1 10
Laboratuvar Uygulaması
(Laboratory Work)
12 15
Diğer Uygulamalar
(Other Activities)
- -
Final Sınavı
(Final Exam)
1 40
VF almamak için gereken
(To avoid VF)
-