Responsive image
DERS PROGRAMI FORMU
COURSE SYLLABUS FORM
Son Güncelleme (Last Update)
13.02.2024
Dersin Adı: Matematik Mühendisliğine Giriş ve Etik Course Name: Introduction to Mathematical Engineering and Ethics
Kod
(Code)
Yarıyıl
(Semester)
Kredi
(Local Credits)
AKTS Kredi
(ECTS Credits)
Ders Uygulaması, Saat/Hafta
(Course Implementation, Hours/Week)
Ders
(Theoretical)
Uygulama
(Tutorial)
Laboratuvar
(Laboratory)
MAT 117/E 1 2 3 2 0 0
Bölüm / Program
(Department / Program)
Matematik / Matematik Mühendisliği
(Mathematics / Mathematical Engineering)
Dersin Türü
(Course Type)
Zorunlu
(Compulsory)
Dersin Dili
(Course Language)
Türkçe / İngilizce
(Turkish / English)
Dersin Ön Koşulları
(Course Prerequisites)
Yok
(None)
Dersin Mesleki Bileşene Katkısı, %
(Course Category by Content, %)
Temel Bilim ve Matematik
(Basic Sciences and Math)
Temel Mühendislik
(Engineering Science)
Mühendislik / Mimarlık Tasarım
(Engineering / Architecture Design)
Genel Eğitim
(General Education)
20 20 40 20
Dersin Tanımı
(Course Description)
Matematik Mühendisliği Bölümü Tanıtımı, İTÜ Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Bilgilendirmesi, Erasmus, Staj, Çift Anadal, Yandal Konularında Bilgilendirme, Matematik Tarihine Kısa Bir Bakış, Matematikçiler için Temel Çalışma ve Mantıksal Düşünme Becerileri, Matematiksel Kanıt Teknikleri, Etiğe Giriş, Meslek Etiği, Mühendislik Etiği, Mühendislerinin Profesyonel İş Yaşamında Çalışma Alanları.
Introduction to the Department of Mathematical Engineering, ITU Regulations on Undergraduate Education, General Information about ERASMUS+, Internship, Double Major and Minor Programs, A Brief Survey on the History of Mathematics, Fundamental Skills For Studying and Logical Thinking in Mathematics, Techniques of Mathematical Proofs, Introduction to Ethics, Professional Ethics, Engineering Ethics, Job Opportunities in Professional Life for Mathematical Engineers.
Dersin Amacı
(Course Objectives)
 1. Öğrencilerin matematiksel ve mantıksal düşünme becerilerini geliştirmek.
 2. Öğrencileri Matematik Mühendisliği ve ilgili bazı programlar hakkında bilgilendirmek.
 3. Öğrencilerin Etiksel farkındalıklarını artırmak.
 1. To improve students’ skills for mathematical and logical thinking.
 2. To inform students about Mathematical Engineering and related programs .
 3. To increase students’ Ethical awareness.
Dersin Öğrenme Çıktıları
(Course Learning Outcomes)
Bu dersi tamamlayan öğrenciler aşağıdaki becerileri elde eder:
 1. Matematiksel ve mantıksal düşünebilir,
 2. Matematik mühendislerinin çalışma alanlarını öğrenip, kendini mesleki anlamda geliştirebilir,
 3. Bölümleri hakkında, ERASMUS+, Çift Anadal, Yandal ve Zorunlu Staj gibi konularda bilgi sahibi olabilir,
 4. Meslek ve Mühendislik Etiği konularında bilgi sahibi olma becerilerine sahip olabilir.
Students completing this course will be able to:
 1. Have skills for mathematical and logical thinking,
 2. Learn job opportunities in professional life for mathematical engineers, make a contribution to their professional developments,
 3. Have knowledge about their departments, ERASMUS+, Double Major, Minor, Compulsory Internship Programs,
 4. Have knowledge about Professional and Engineering Ethics.
Ders Planı
Hafta Konular Dersin Öğrenme Çıktıları
1Matematik Mühendisliği Bölümü TanıtımıIII
2İTÜ Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği / Matematik Tarihine Kısa Bir BakışI, III
3Kısa Mantık Özeti / Matematikte Mantıksal Düşünme BecerileriI
4Matematikçiler için Temel Çalışma Becerileri / Polya’nın 4-Adım Problem Çözme MetoduI
5ERASMUS+ Hakkında Genel Bilgilendirme / Zorunlu Staj Hakkında Genel BilgilendirmeIII
6Çift Anadal ve Yandal Hakkında Genel BilgilendirmeIII
7Matematikte Tanım, Teorem ve Kanıt Okuma Yöntemleri, Matematiksel Kanıt TeknikleriI
8Milenyum Problemleri ve Tarihi Gelişimleri Hakkında Genel BilgilendirmeI
9Etiğe GirişIV
10Meslek EtiğiIV
11Mühendislik EtiğiIV
12Meslek ve Mühendislik Etiği Açısından Vaka AnalizleriIV
13Matematik Mühendislerinin Profesyonel İş Yaşamında Çalışma AlanlarıII
14Matematik Mühendislerinin Profesyonel İş Yaşamında Çalışma AlanlarıII
Course Plan
Week Topics Course Learning Outcomes
1Introduction to the Department of Mathematical EngineeringIII
2ITU Regulations on Undergraduate Education / A Brief Survey on the History of MathematicsI, III
3A Brief Summary of Logic / Skills for Logical Thinking in MathematicsI
4Fundamental Study Skills For Mathematicians / Polya’s 4-Step Problem Solving MethodI
5General Information about ERASMUS+ / General Information about Compulsory InternshipIII
6General Information about Double Major Program and Minor ProgramIII
7Methods for Reading a Definition, Theorem and Proof in MathematicsI
8A General Information About The Millennium Problems and Their Historical DevelopmentsI
9Introduction to EthicsIV
10Professional EthicsIV
11Engineering EthicsIV
12Case Analysis for Professional Ethics and Engineering EthicsIV
13Job Opportunities in Professional Life for Mathematical EngineersII
14Job Opportunities in Professional Life for Mathematical EngineersIIDersin Mühendislik Öğrenci Çıktılarıyla İlişkisi

Programın Mezuna Kazandıracağı Bilgi ve Beceriler (Programa Ait Çıktılar) Katkı Seviyesi
1 2 3
1 Mühendislik, fen ve matematik ilkelerini uygulayarak karmaşık mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi.
2 Küresel, kültürel, sosyal, çevresel ve ekonomik etmenlerle birlikte özel gereksinimleri sağlık, güvenlik ve refahı göz önüne alarak çözüm üreten mühendislik tasarımı uygulama becerisi.
3 Farklı dinleyici gruplarıyla etkili iletişim kurabilme becerisi. X
4 Mühendislik görevlerinde etik ve profesyonel sorumlulukların farkına varma ve mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal bağlamdaki etkilerini göz önünde bulundurarak bilinçli kararlar verme becerisi. X
5 Üyeleri birlikte liderlik sağlayan, işbirlikçi ve kapsayıcı bir ortam yaratan, hedefler belirleyen, görevleri planlayan ve hedefleri karşılayan bir ekipte etkili bir şekilde çalışma yeteneği becerisi. X
6 Özgün deney geliştirme, yürütme, verileri analiz etme ve yorumlama ve sonuç çıkarmak için mühendislik yargısını kullanma becerisi.
7 Uygun öğrenme stratejileri kullanarak ihtiyaç duyulduğunda yeni bilgi edinme ve uygulama becerisi. X
Ölçek: 1: Az, 2: Kısmi, 3: Tam

Relationship of the Course to Engineering Student Outcomes

Program Student Outcomes Level of Contribution
1 2 3
1 An ability to identify, formulate, and solve complex engineering problems by applying principles of engineering, science, and mathematics.
2 An ability to apply engineering design to produce solutions that meet specified needs with consideration of public health, safety, and welfare, as well as global, cultural, social, environmental, and economic factors.
3 An ability to communicate effectively with a range of audiences. X
4 An ability to recognize ethical and professional responsibilities in engineering situations and make informed judgments, which must consider the impact of engineering solutions in global, economic, environmental, and societal contexts. X
5 An ability to function effectively on a team whose members together provide leadership, create a collaborative and inclusive environment, establish goals, plan tasks, and meet objectives. X
6 An ability to develop and conduct appropriate experimentation, analyze and interpret data, and use engineering judgment to draw conclusions.
7 An ability to acquire and apply new knowledge as needed, using appropriate learning strategies. X
Scale: 1: Little, 2: Partial, 3: Full

Tarih (Date)
01.04.2019
Bölüm Onayı (Departmental Approval)
Matematik Bölümü
(Department of Mathematics)
Ders Kaynakları ve Başarı Değerlendirme Sistemi (Course Materials and Assessment Criteria)

Ders Kitabı
(Textbook)
Matematikçi Gibi Düşünmek / Lisans Matematiği İçin Bir Kılavuz, Kevin Houston, Palme Yayıncılık
Diğer Kaynaklar
(Other References)
Nasıl Çözmeli / Matematiksel Yönteme Yeni Bir Bakış, George Polya, TÜBİTAK Yayınları
Ödevler ve Projeler
(Homework & Projects)
Öğrencilere 6 adet ödev verilir. Her öğrenci bir proje sunar ve bir dönem sonu ödevi teslim eder
-
Laboratuvar Uygulamaları
(Laboratory Work)
-
-
Bilgisayar Kullanımı
(Computer Usage)
-
-
Diğer Uygulamalar
(Other Activities)
-
-
Başarı Değerlendirme Sistemi
(Assessment Criteria)
Faaliyetler
(Activities)
Adet
(Quantity)
Genel Nota Katkı, %
(Effects on Grading, %)
Yıl İçi Sınavları
(Midterm Exams)
- -
Kısa Sınavlar
(Quizzes)
- -
Ödevler
(Homework)
6 30
Projeler
(Projects)
1 15
Dönem Ödevi/Projesi
(Term Paper/Project)
1 15
Laboratuvar Uygulaması
(Laboratory Work)
- -
Diğer Uygulamalar
(Other Activities)
- -
Final Sınavı
(Final Exam)
1 40
VF almamak için gereken
(To avoid VF)
-