Responsive image
DERS PROGRAMI FORMU
COURSE SYLLABUS FORM
Son Güncelleme (Last Update)
24.02.2023
Dersin Adı: Veri Yapıları Course Name: Data Structures
Kod
(Code)
Yarıyıl
(Semester)
Kredi
(Local Credits)
AKTS Kredi
(ECTS Credits)
Ders Uygulaması, Saat/Hafta
(Course Implementation, Hours/Week)
Ders
(Theoretical)
Uygulama
(Tutorial)
Laboratuvar
(Laboratory)
MAT 226/E 4 3 4.5 3 0 0
Bölüm / Program
(Department / Program)
Matematik / Matematik Mühendisliği
(Mathematics / Mathematical Engineering)
Dersin Türü
(Course Type)
Zorunlu
(Compulsory)
Dersin Dili
(Course Language)
Türkçe / İngilizce
(Turkish / English)
Dersin Ön Koşulları
(Course Prerequisites)
BIL100E / BIL104E / BIL110E / BIL112E / BIL113E / MAT115-E min DD
Dersin Mesleki Bileşene Katkısı, %
(Course Category by Content, %)
Temel Bilim ve Matematik
(Basic Sciences and Math)
Temel Mühendislik
(Engineering Science)
Mühendislik / Mimarlık Tasarım
(Engineering / Architecture Design)
Genel Eğitim
(General Education)
20 50 30 -
Dersin Tanımı
(Course Description)
Arama Algoritmaları, Diziler, Bağlı Listeler, Özyinelemeler, Yığıtlar, Kuyruklar, Ağaçlar, Öncelikli Kuyruklar, Yığın Ağaçları, Karım Tabloları, Çizgelere Giriş, Sıralama Algoritmaları
Searching Algorithms, Arrays, Linked Lists, Recursions, Stacks, Queues, Trees, Priority Queues, Heaps, Hash Tables, Introduction to Graphs, Sorting Algorithms
Dersin Amacı
(Course Objectives)
 1. Dizileri bir veri yapısı olarak kullanabilmeyi ve bu yapı üzerinde temel arama ve sıralama işlemlerini öğretmek.
 2. Bağlı liste yapıları ve düğüm ekleme silme işlemlerini öğretmek.
 3. Yığıt ve kuyruk yapılarında ekleme ve silme işlemlerini öğretmek.
 4. Veri yapısı olarak ağaçların önemini ve kullanımını göstermek.
 5. Karım tablolarının kullanımını ve çizgelerin temsilini öğretmek.
 1. To teach using arrays as a data structure, and basic searching and sorting operations on this structure.
 2. To teach linked lists and inserting and deleting nodes.
 3. To teach inserting and deleting operations in stacks and queues.
 4. To show importance and usage of trees as a data structure.
 5. To teach usage of hash tables and representation of graphs.
Dersin Öğrenme Çıktıları
(Course Learning Outcomes)
Bu dersi tamamlayan öğrenciler aşağıdaki becerileri elde eder:
 1. Dizileri bir veri yapısı olarak kullanabilir ve bu yapı üzerinde temel arama, sıralama algoritmalarını uygulayabilir,
 2. Bağlı liste yapılarını kullanabilir ve düğüm ekleyip çıkarabilir,
 3. Yığıt ve kuyruk yapılarında ekleme ve silme işlemlerini yapabilir,
 4. Veri yapısı olarak ağaçları kullanabilir,
 5. Karım tablolarını kullanabilir ve çizgeleri temsil edebilir.

Students completing this course will be able to:
 1. Use the arrays as a data structure and apply basic searching and sorting algorithms,
 2. Use linked list structures and add or remove nodes,
 3. Perform inserting and deleting operations in stacks and queues,
 4. Use trees as a data structure,
 5. Use hash tables and represent graphs.
Ders Planı
Hafta Konular Dersin Öğrenme Çıktıları
1Veri Yapılarına ve Nesneye Yönelik Programlamaya GirişI
2Temel Arama AlgoritmalarıI
3Diziler, Sıralamanın TemelleriI
4Tek Yönlü Bağlı ListelerII
5Dairesel ve Çift Yönlü Bağlı ListelerII
6ÖzyinelemelerII
7Yığıt, KuyrukIII
8AğaçlarIV
9İkili AğaçlarIV
10AVL AğaçlarıIV
11Öncelikli Kuyruk, Yığın AğacıIII
12Karım TablolarıV
13Çizgelere GirişV
14Sıralama AlgoritmalarıI
Course Plan
Week Topics Course Learning Outcomes
1Introduction to Data Structures and Object Oriented ProgrammingI
2Basic Searching AlgorithmsI
3Arrays, Basics of SortingI
4Singly Linked ListsII
5Circularly and Doubly Linked ListsII
6RecursionsII
7Stack, QueueIII
8TreesIV
9Binary TreesIV
10AVL TreesIV
11Priority Queue, HeapIII
12Hash TablesV
13Introduction to GraphsV
14Sorting AlgorithmsIDersin Mühendislik Öğrenci Çıktılarıyla İlişkisi

Programın Mezuna Kazandıracağı Bilgi ve Beceriler (Programa Ait Çıktılar) Katkı Seviyesi
1 2 3
1 Mühendislik, fen ve matematik ilkelerini uygulayarak karmaşık mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi. X
2 Küresel, kültürel, sosyal, çevresel ve ekonomik etmenlerle birlikte özel gereksinimleri sağlık, güvenlik ve refahı göz önüne alarak çözüm üreten mühendislik tasarımı uygulama becerisi. X
3 Farklı dinleyici gruplarıyla etkili iletişim kurabilme becerisi. X
4 Mühendislik görevlerinde etik ve profesyonel sorumlulukların farkına varma ve mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal bağlamdaki etkilerini göz önünde bulundurarak bilinçli kararlar verme becerisi. X
5 Üyeleri birlikte liderlik sağlayan, işbirlikçi ve kapsayıcı bir ortam yaratan, hedefler belirleyen, görevleri planlayan ve hedefleri karşılayan bir ekipte etkili bir şekilde çalışma yeteneği becerisi. X
6 Özgün deney geliştirme, yürütme, verileri analiz etme ve yorumlama ve sonuç çıkarmak için mühendislik yargısını kullanma becerisi. X
7 Uygun öğrenme stratejileri kullanarak ihtiyaç duyulduğunda yeni bilgi edinme ve uygulama becerisi. X
Ölçek: 1: Az, 2: Kısmi, 3: Tam

Relationship of the Course to Engineering Student Outcomes

Program Student Outcomes Level of Contribution
1 2 3
1 An ability to identify, formulate, and solve complex engineering problems by applying principles of engineering, science, and mathematics. X
2 An ability to apply engineering design to produce solutions that meet specified needs with consideration of public health, safety, and welfare, as well as global, cultural, social, environmental, and economic factors. X
3 An ability to communicate effectively with a range of audiences. X
4 An ability to recognize ethical and professional responsibilities in engineering situations and make informed judgments, which must consider the impact of engineering solutions in global, economic, environmental, and societal contexts. X
5 An ability to function effectively on a team whose members together provide leadership, create a collaborative and inclusive environment, establish goals, plan tasks, and meet objectives. X
6 An ability to develop and conduct appropriate experimentation, analyze and interpret data, and use engineering judgment to draw conclusions. X
7 An ability to acquire and apply new knowledge as needed, using appropriate learning strategies. X
Scale: 1: Little, 2: Partial, 3: Full

Tarih (Date)
31.12.2018
Bölüm Onayı (Departmental Approval)
Matematik Bölümü
(Department of Mathematics)
Ders Kaynakları ve Başarı Değerlendirme Sistemi (Course Materials and Assessment Criteria)

Ders Kitabı
(Textbook)
M. T. Goodrich, R. Tamassia, D. Mount, Data Structures & Algorithms in C++ (2nd Edition), John Wiley & Sons, 2011.
Diğer Kaynaklar
(Other References)
P. S. Deshpande, O. G. Kakde, C & Data Structures, Charles River Media, 2004.
R. Sedgewick, Algorithms in C, Addison Wesley, 1990.
Ödevler ve Projeler
(Homework & Projects)
Laboratuvar uygulamaların devamı ödev olarak bırakılacaktır.
Continuation of laboratory work will be left as homework.
Laboratuvar Uygulamaları
(Laboratory Work)
Uygulama bilgisayar laboratuvarında gerçeklenecektir.
The application will be carried out in the computer laboratory.
Bilgisayar Kullanımı
(Computer Usage)
Programlar bilgisayarda kodlanacaktır.
Programs will be coded on the computer.
Diğer Uygulamalar
(Other Activities)
Güncel teknolojiler öğrenci tarafından araştırılacaktır.
Current technologies will be researched by the student.
Başarı Değerlendirme Sistemi
(Assessment Criteria)
Faaliyetler
(Activities)
Adet
(Quantity)
Genel Nota Katkı, %
(Effects on Grading, %)
Yıl İçi Sınavları
(Midterm Exams)
- -
Kısa Sınavlar
(Quizzes)
12 30
Ödevler
(Homework)
1 10
Projeler
(Projects)
1 20
Dönem Ödevi/Projesi
(Term Paper/Project)
- -
Laboratuvar Uygulaması
(Laboratory Work)
- -
Diğer Uygulamalar
(Other Activities)
- -
Final Sınavı
(Final Exam)
1 40
VF almamak için gereken
(To avoid VF)
-