Responsive image
DERS PROGRAMI FORMU
COURSE SYLLABUS FORM
Son Güncelleme (Last Update)
04.10.2023
Dersin Adı: Dinamik Course Name: Dynamics
Kod
(Code)
Yarıyıl
(Semester)
Kredi
(Local Credits)
AKTS Kredi
(ECTS Credits)
Ders Uygulaması, Saat/Hafta
(Course Implementation, Hours/Week)
Ders
(Theoretical)
Uygulama
(Tutorial)
Laboratuvar
(Laboratory)
MAT 303/E 5 3 5.5 3 0 0
Bölüm / Program
(Department / Program)
Matematik / Matematik Mühendisliği
(Mathematics / Mathematical Engineering)
Dersin Türü
(Course Type)
Zorunlu
(Compulsory)
Dersin Dili
(Course Language)
Türkçe / İngilizce
(Turkish / English)
Dersin Ön Koşulları
(Course Prerequisites)
(MAT101-E / MAT103-E / MAT111-E / MAT185-E / MAT187-E min DD) & (FIZ101-E min DD)
Dersin Mesleki Bileşene Katkısı, %
(Course Category by Content, %)
Temel Bilim ve Matematik
(Basic Sciences and Math)
Temel Mühendislik
(Engineering Science)
Mühendislik / Mimarlık Tasarım
(Engineering / Architecture Design)
Genel Eğitim
(General Education)
30 70 - -
Dersin Tanımı
(Course Description)
Parçacık Kinematiği: Doğrusal ve Eğrisel Hareket (Kartezyen Bileşenler, Normal ve Teğetsel Bileşenler, Silindirik Bileşenler), Bağıl Hareket. Parçacık Kinetiği: Newton Kanunları, Hareket Denklemleri (Kartezyen, Normal ve Teğetsel, Silindirik Koordinatlarda), İş ve Enerji İlkesi, Korunumlu Kuvvetler ve Potansiyel Enerji, Enerjinin Korunumu, Lineer İmpuls ve Momentum İlkesi, Lineer Momentumun Korunumu, Çarpışma, Açısal Momentum, Değişken Kütleli Hareket. Katı Cismin Düzlemsel Kinematiği ve Kinetiği. Parçacık Titreşimi: Serbest, Zorlanmış, Sönümsüz ve Sönümlü Titreşimler.
Kinematics of Particle: Rectilinear and Curvilinear Motions (Rectangular, Normal and Tangential, Cylindrical Components), Relative Motion. Kinetics of Particle: Newton’s Laws, Equations of Motion (in Rectangular, Normal and Tangential, Cylindrical Coordinates), Principle of Work and Energy, Conservative Forces and Potential Energy, Conservation of Energy, Principle of Linear Impulse and Momentum, Conservation of Linear Momentum, Impact, Angular Momentum, Motion of Variable Mass Body. Planar Kinematics and Kinetics of Rigid Bodies. Particle Vibration: Free, Forced, Damped, Undamped Vibrations.
Dersin Amacı
(Course Objectives)
 1. Hız, ivme, kuvvet, kütle, iş ve enerji, impuls ve momentum gibi temel kavramları öğretmek, bağıl hareketi tanımlamak ve modellemek.
 2. Parçacık ve rijit cisim hareketini anlatmak.
 3. Korunum yasalarının fiziksel ve matematiksel anlamını kavratmak.
 4. Rijit cisim hareketi temel prensiplerini anlatmak.
 5. Serbest, sönümlü ve zorlanmış titreşim hareketini modellemek, analiz etmek.
 1. To understand basic concepts such as velocity, acceleration, force, mass, work and energy, impulse and momentum, describe and model of relative motion.
 2. To understand motion of particle and rigid body motion.
 3. To discover physics and mathematics of conservation laws.
 4. To understand the basic principles of motion of rigid body.
 5. To model and analyz of free, damped and forced vibration.
Dersin Öğrenme Çıktıları
(Course Learning Outcomes)
Bu dersi tamamlayan öğrenciler aşağıdaki becerileri elde eder:
 1. Matematik bilgisini bilim ve mühendislik problemlerine uygulayabilir,
 2. Parçacık hareketini çözebilmek için uygun eksen takımını seçebilir ve kullanabilir,
 3. Parçacık hareketinin kinematik analizini gerçekleştirebilir,
 4. Parçacık kinetiğinin temel prensiplerini kavrayabilir (kuvvet, iş ve enerji, impuls, momentum),
 5. Katı cismin düzlem hareketinin kinematik analizini gerçekleştirebilir,
 6. Katı cisim için dinamik model oluşturabilir ve analiz edebilir,
 7. Titreşim problemlerini modelleyebilir ve çözebilme becerilerini elde edebilir.
Students completing this course will be able to:
 1. Apply knowledge of mathematics to science and engineering,
 2. Select and use an appropriate coordinate system to describe particle motion,
 3. Conduct the kinematical analysis for particle motion,
 4. Comprehend the basic principles in the kinetics of particle(force, work and energy, impulse, momentum),
 5. Conduct the kinematical analysis for plane motion of rigid body,
 6. Formulate and analyze dynamic models for rigid body,
 7. Model and solve vibration problems.
Ders Planı
Hafta Konular Dersin Öğrenme Çıktıları
1Temel Tanımlar, Parçacığın Kinematiği: Doğrusal HareketI, II
2Doğrusal Hareket, Eğrisel Hareket: Dik Koordinat TakımıI, II
3Eğrisel Hareket (Teğetsel-Normal Koordinatlar)I, II
4Eğrisel Hareket (Teğetsel-Normal K., Silindirik Koordinatlar)I, II
5Mutlak Bağımlı Hareket, Ötelenen Eksenler ile Bağıl HareketI, II
6Parçacık Kinetiği: Newton Yasaları, Dik Koordinatlarda Hareket DenklemleriI, II, VII
7Teğetsel-Normal Ve Silindirik Koordinatlarda Hareket DenklemleriI, II, VI, VII
8Silindirik Koordinatlarda Hareket Denklemleri, İş ve EnerjiI, II, VI
9İş ve Enerji İlkesi, Korunumlu Kuvvetler, Enerjinin KorunumuI, II, VI
10İmpuls ve Momentum, ÇarpışmaI, II, VI
11Çarpışma, Katı Cisimlerin KinematiğiI, II, VI, VII
12Katı Cisimlerin KinematiğiII, IV, VI, VII
13Katı Cisimlerin KinetiğiII, IV, VI, VII
14Parçacıkların TitreşimiII, IV, VI, VII
Course Plan
Week Topics Course Learning Outcomes
1Principal Definitions, Kinematics of a Particle: Rectilinear MotionI, II
2Rectilinear Motion, Curvilinear Motion: Rectangular CoordinatesI, II
3Curvilinear Motion (Tangential-Normal Coordinates)I, II
4Curvilinear Motion (Tangential-Normal Coordinates and Cylindrical Coordinates)I, II
5Absolute Dependent Motion, Relative Motion Using Translating AxesI, II
6Kinetics of a Particle: Newton’s Laws of Motion, Equations of Motion Using Rectangular CoordinatesI, II, VII
7Equations of Motion Using Tangential-Normal and Cylindrical CoordinatesI, II, VI, VII
8Equations of Motion Using Cylindrical Coordinates, Work and EnergyI, II, VI
9Principle of Work and Energy, Conservative Forces, Conservation of EnergyI, II, VI
10Impulse and Momentum, ImpactI, II, VI
11Impact, Kinematics of Rigid BodiesI, II, VI, VII
12Kinematics of Rigid BodiesII, IV, VI, VII
13Kinetics of Rigid BodiesII, IV, VI, VII
14Vibration of ParticlesII, IV, VI, VIIDersin Mühendislik Öğrenci Çıktılarıyla İlişkisi

Programın Mezuna Kazandıracağı Bilgi ve Beceriler (Programa Ait Çıktılar) Katkı Seviyesi
1 2 3
1 Mühendislik, fen ve matematik ilkelerini uygulayarak karmaşık mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi. X
2 Küresel, kültürel, sosyal, çevresel ve ekonomik etmenlerle birlikte özel gereksinimleri sağlık, güvenlik ve refahı göz önüne alarak çözüm üreten mühendislik tasarımı uygulama becerisi. X
3 Farklı dinleyici gruplarıyla etkili iletişim kurabilme becerisi. X
4 Mühendislik görevlerinde etik ve profesyonel sorumlulukların farkına varma ve mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal bağlamdaki etkilerini göz önünde bulundurarak bilinçli kararlar verme becerisi. X
5 Üyeleri birlikte liderlik sağlayan, işbirlikçi ve kapsayıcı bir ortam yaratan, hedefler belirleyen, görevleri planlayan ve hedefleri karşılayan bir ekipte etkili bir şekilde çalışma yeteneği becerisi. X
6 Özgün deney geliştirme, yürütme, verileri analiz etme ve yorumlama ve sonuç çıkarmak için mühendislik yargısını kullanma becerisi. X
7 Uygun öğrenme stratejileri kullanarak ihtiyaç duyulduğunda yeni bilgi edinme ve uygulama becerisi. X
Ölçek: 1: Az, 2: Kısmi, 3: Tam

Relationship of the Course to Engineering Student Outcomes

Program Student Outcomes Level of Contribution
1 2 3
1 An ability to identify, formulate, and solve complex engineering problems by applying principles of engineering, science, and mathematics. X
2 An ability to apply engineering design to produce solutions that meet specified needs with consideration of public health, safety, and welfare, as well as global, cultural, social, environmental, and economic factors. X
3 An ability to communicate effectively with a range of audiences. X
4 An ability to recognize ethical and professional responsibilities in engineering situations and make informed judgments, which must consider the impact of engineering solutions in global, economic, environmental, and societal contexts. X
5 An ability to function effectively on a team whose members together provide leadership, create a collaborative and inclusive environment, establish goals, plan tasks, and meet objectives. X
6 An ability to develop and conduct appropriate experimentation, analyze and interpret data, and use engineering judgment to draw conclusions. X
7 An ability to acquire and apply new knowledge as needed, using appropriate learning strategies. X
Scale: 1: Little, 2: Partial, 3: Full

Tarih (Date)
01.04.2019
Bölüm Onayı (Departmental Approval)
Matematik Bölümü
(Department of Mathematics)
Ders Kaynakları ve Başarı Değerlendirme Sistemi (Course Materials and Assessment Criteria)

Ders Kitabı
(Textbook)
Engineering Mechanics-Dynamics( 12th Edition), R.C. Hibbeler, Pearson Prentice Hall, 2010.
Diğer Kaynaklar
(Other References)
E. S. Şuhubi, Rijid Cisimler Dinamiği, İTÜ, 1988.
J.L. Meriam and L.G. Kraige, Engineering Mechanics- Dynamics, 2012, John Wiley and Sons.
Ödevler ve Projeler
(Homework & Projects)
-
Available
Laboratuvar Uygulamaları
(Laboratory Work)
-
-
Bilgisayar Kullanımı
(Computer Usage)
-
-
Diğer Uygulamalar
(Other Activities)
-
-
Başarı Değerlendirme Sistemi
(Assessment Criteria)
Faaliyetler
(Activities)
Adet
(Quantity)
Genel Nota Katkı, %
(Effects on Grading, %)
Yıl İçi Sınavları
(Midterm Exams)
1 40
Kısa Sınavlar
(Quizzes)
- -
Ödevler
(Homework)
2 20
Projeler
(Projects)
- -
Dönem Ödevi/Projesi
(Term Paper/Project)
- -
Laboratuvar Uygulaması
(Laboratory Work)
- -
Diğer Uygulamalar
(Other Activities)
- -
Final Sınavı
(Final Exam)
1 40
VF almamak için gereken
(To avoid VF)
Yarıyıl içi çalışmalardan en az %30 başarı sağlanmalı.