Responsive image
DERS PROGRAMI FORMU
COURSE SYLLABUS FORM
Son Güncelleme (Last Update)
28.09.2021
Dersin Adı: Briç Course Name: Bridge
Kod
(Code)
Yarıyıl
(Semester)
Kredi
(Local Credits)
AKTS Kredi
(ECTS Credits)
Ders Uygulaması, Saat/Hafta
(Course Implementation, Hours/Week)
Ders
(Theoretical)
Uygulama
(Tutorial)
Laboratuvar
(Laboratory)
MAT 310/E 6, 7, 8 3 6 3 0 0
Bölüm / Program
(Department / Program)
Matematik / Matematik Mühendisliği
(Mathematics / Mathematical Engineering)
Dersin Türü
(Course Type)
Seçmeli
(Elective)
Dersin Dili
(Course Language)
Türkçe / İngilizce
(Turkish / English)
Dersin Ön Koşulları
(Course Prerequisites)
Yok (None)
Dersin Mesleki Bileşene Katkısı, %
(Course Category by Content, %)
Temel Bilim ve Matematik
(Basic Sciences and Math)
Temel Mühendislik
(Engineering Science)
Mühendislik / Mimarlık Tasarım
(Engineering / Architecture Design)
Genel Eğitim
(General Education)
40 - 50 10
Dersin Tanımı
(Course Description)
Briçin Temel Kavramları ve Kuralları, El Değerlendirme, Açışlar ve Cevapları, Temel Kart Oyunu ve Savunma, Kart Kombinasyonları, Oyun Planı, Konvansiyonlar, Puanlama. Briçin Matematiksel Temelleri, Kombinatorik, Boş Yerler Yasası, Monty Hall Problemi, Koşullu Olasılık, Bayes Teoremi, Alternatifler Yasası, Sınırlı Seçim İlkesi. Briç Etiği.
Fundamental Concepts and Rules of Bridge, Hand Evaluation, Opening Bids and Their Responses, Basic Card Play and Defense, Card Combinations, Game Plan, Conventions, Scoring. Mathematical Essentials of Bridge, Combinatorics, Law of Vacant Places, Monty Hall Problem, Conditional Probability, Bayes Theorem, Law of Alternatives, Principle of Restricted Choice. Bridge Ethics.
Dersin Amacı
(Course Objectives)
 1. Briçin temel kavramlarını ve kurallarını öğretmek.
 2. Briç oyun tekniklerini ve stratejilerini öğretmek.
 3. Briçin matematiksel temellerini ve ilgili olasılık teorisini öğretmek.
 4. Takım oyununu ve briç etiğini öğretmek.
 1. To teach fundamental concepts and rules of bridge.
 2. To teach bridge techniques and strategies.
 3. To teach mathematical essentials of bridge and related probability theories.
 4. To teach team play and bridge ethics.
Dersin Öğrenme Çıktıları
(Course Learning Outcomes)
Bu dersi tamamlayan öğrenciler aşağıdaki becerileri elde eder:
 1. Briçin tarihçesini ve temel kavramlarını öğrenebilir,
 2. Briçte oyun tekniklerini uygulayabilir,
 3. Briçte olasılık hesabı yaparak strateji geliştirebilir,
 4. Etik kurallara bağlı olarak takım oyunu oynayabilir.
Students completing this course will be able to:
 1. Learn about history and fundamental concepts of bridge,
 2. Apply game techniques in bridge,
 3. Develop strategies in bridge by calculation of probabilities,
 4. Play team game following codes of conduct.
Ders Planı
Hafta Konular Dersin Öğrenme Çıktıları
1Briçin Temel Kavramları ve KurallarıI
2El Değerlendirme, Briç EtiğiI, IV
3Bir Seviyesinde AçışlarI
4Temel Yer Oyunu, KombinatorikII, III
5Temel Savunma Oyunu, Boş Yerler YasasıII, III
6Kart Kombinasyonları, Koşullu OlasılıkII, III
7Zayıf Açışlar, Bayes TeoremiII, III
8Stayman Konvansiyonu, Jacoby TransferiII
9Monty Hall ProblemiIII
10Oyun Planı, Alternatifler YasasıII, III
11Açış Cevapları, Sınırlı Seçim İlkesiII, III
12Şilem ve Granşilem Konuşmaları ve KonvansiyonlarıIII
13Puan HesaplamaIII
14Turnuva OyunuIV
Course Plan
Week Topics Course Learning Outcomes
1Fundamental Concepts and Rules of BridgeI
2Hand Evaluation, Bridge EthicsI, IV
3Opening 1-BidsI
4Basic Card Play, CombinatoricsII, III
5Basic Defense, Law of Vacant PlacesII, III
6Card Combinations, Conditional ProbabilityII, III
7Weak 2-Bids, Bayes TheoremII, III
8Stayman Convention, Jacoby TransferII
9Monty Hall ProblemIII
10Game Plan, Law Of AlternativesII, III
11Responses to Bids, Principle of Restricted ChoiceII, III
12Slam and Grand Slam SeekingIII
13ScoringIII
14Tournament PlayIVDersin Mühendislik Öğrenci Çıktılarıyla İlişkisi

Programın Mezuna Kazandıracağı Bilgi ve Beceriler (Programa Ait Çıktılar) Katkı Seviyesi
1 2 3
1 Mühendislik, fen ve matematik ilkelerini uygulayarak karmaşık mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi. X
2 Küresel, kültürel, sosyal, çevresel ve ekonomik etmenlerle birlikte özel gereksinimleri sağlık, güvenlik ve refahı göz önüne alarak çözüm üreten mühendislik tasarımı uygulama becerisi. X
3 Farklı dinleyici gruplarıyla etkili iletişim kurabilme becerisi. X
4 Mühendislik görevlerinde etik ve profesyonel sorumlulukların farkına varma ve mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal bağlamdaki etkilerini göz önünde bulundurarak bilinçli kararlar verme becerisi. X
5 Üyeleri birlikte liderlik sağlayan, işbirlikçi ve kapsayıcı bir ortam yaratan, hedefler belirleyen, görevleri planlayan ve hedefleri karşılayan bir ekipte etkili bir şekilde çalışma yeteneği becerisi. X
6 Özgün deney geliştirme, yürütme, verileri analiz etme ve yorumlama ve sonuç çıkarmak için mühendislik yargısını kullanma becerisi. X
7 Uygun öğrenme stratejileri kullanarak ihtiyaç duyulduğunda yeni bilgi edinme ve uygulama becerisi. X
Ölçek: 1: Az, 2: Kısmi, 3: Tam

Relationship of the Course to Engineering Student Outcomes

Program Student Outcomes Level of Contribution
1 2 3
1 An ability to identify, formulate, and solve complex engineering problems by applying principles of engineering, science, and mathematics. X
2 An ability to apply engineering design to produce solutions that meet specified needs with consideration of public health, safety, and welfare, as well as global, cultural, social, environmental, and economic factors. X
3 An ability to communicate effectively with a range of audiences. X
4 An ability to recognize ethical and professional responsibilities in engineering situations and make informed judgments, which must consider the impact of engineering solutions in global, economic, environmental, and societal contexts. X
5 An ability to function effectively on a team whose members together provide leadership, create a collaborative and inclusive environment, establish goals, plan tasks, and meet objectives. X
6 An ability to develop and conduct appropriate experimentation, analyze and interpret data, and use engineering judgment to draw conclusions. X
7 An ability to acquire and apply new knowledge as needed, using appropriate learning strategies. X
Scale: 1: Little, 2: Partial, 3: Full

Tarih (Date)
14.02.2020
Bölüm Onayı (Departmental Approval)
Matematik Bölümü
(Department of Mathematics)
Ders Kaynakları ve Başarı Değerlendirme Sistemi (Course Materials and Assessment Criteria)

Ders Kitabı
(Textbook)
Terence Reese & Albert Dormer, A'dan Z'ye Briç, Gün Yayıncılık, 2003
Diğer Kaynaklar
(Other References)
Türkiye Briç Federasyonu – Briç Kütüphanesi (çevrimiçi)
Edgar Kaplan, Winning contract bridge complete, New York: Fleet Pub. Corp., 1964
Ethem Urkaç, 2/1 Beşli Majör - Deklarasyon, Çatı Kitapları, 2004.
Ethem Urkaç, Kart Oyunu, Troya Yayınları, 2008.
Ethem Urkaç, Defans, Troya Yayınları, 2008.
Ödevler ve Projeler
(Homework & Projects)
-
-
Laboratuvar Uygulamaları
(Laboratory Work)
-
-
Bilgisayar Kullanımı
(Computer Usage)
Öğrenciler Bridge Base Online üzerinden çevrimiçi oyunlara katılıp pratik yapacaklardır.
Students will practice by playing online games via Bridge Base Online.
Diğer Uygulamalar
(Other Activities)
Öğrenciler FunBridge uygulaması üzerinden pratik yapacaklardır.
Students will practice using FunBridge app.
Başarı Değerlendirme Sistemi
(Assessment Criteria)
Faaliyetler
(Activities)
Adet
(Quantity)
Genel Nota Katkı, %
(Effects on Grading, %)
Yıl İçi Sınavları
(Midterm Exams)
- -
Kısa Sınavlar
(Quizzes)
12 30
Ödevler
(Homework)
2 20
Projeler
(Projects)
- -
Dönem Ödevi/Projesi
(Term Paper/Project)
- -
Laboratuvar Uygulaması
(Laboratory Work)
- -
Diğer Uygulamalar
(Other Activities)
1 10
Final Sınavı
(Final Exam)
1 40
VF almamak için gereken
(To avoid VF)
Yarıyıl içi çalışmalarından en az %35 (yani 60'ta 21) başarı