Responsive image
DERS PROGRAMI FORMU
COURSE SYLLABUS FORM
Son Güncelleme (Last Update)
12.02.2024
Dersin Adı: Cebir Course Name: Algebra
Kod
(Code)
Yarıyıl
(Semester)
Kredi
(Local Credits)
AKTS Kredi
(ECTS Credits)
Ders Uygulaması, Saat/Hafta
(Course Implementation, Hours/Week)
Ders
(Theoretical)
Uygulama
(Tutorial)
Laboratuvar
(Laboratory)
MAT 324/E 6 3 6 3 0 0
Bölüm / Program
(Department / Program)
Matematik / Matematik Mühendisliği
(Mathematics / Mathematical Engineering)
Dersin Türü
(Course Type)
Zorunlu
(Compulsory)
Dersin Dili
(Course Language)
Türkçe / İngilizce
(Turkish / English)
Dersin Ön Koşulları
(Course Prerequisites)
MAT175-E min DD
Dersin Mesleki Bileşene Katkısı, %
(Course Category by Content, %)
Temel Bilim ve Matematik
(Basic Sciences and Math)
Temel Mühendislik
(Engineering Science)
Mühendislik / Mimarlık Tasarım
(Engineering / Architecture Design)
Genel Eğitim
(General Education)
70 10 10 10
Dersin Tanımı
(Course Description)
Grup Aksiyomları, Alt Grup, Normal Alt Grup, Bölüm Grupları, Lagrange Teoremi, Homomorfizmalar, İzomorfizma Teoremleri, Grupların Direkt Çarpımı, Değişmeli Grupların Yapısı, Permütasyon Grupları, Halka Aksiyomları, Halkaların Direkt Çarpımı, Alt Halka ve İdealler, Bölüm Halkaları, Homomorfizmalar, Tamlık Bölgesi, Asal ve Maksimal İdealler, Polinom Halkaları.
Group Axioms, Subgroup, Normal Subgroup, Quotient Groups, Langrange’s Theorem, Homomorphisms, Isomorphism Theorems, Direct Product of Groups, The Structure of Abelian Groups, Permutation Groups, Ring Axioms, Direct Product of Rings, Subrings and Ideals, Quotient Rings, Homomorphisms, Integral Domain, Prime and Maximal Ideals, Polynomial Rings.
Dersin Amacı
(Course Objectives)
 1. Temel grup teorisini öğretmek.
 2. Temel halka teorisini öğretmek.
 3. Bölüm halkaları ve cisimler arasındaki ilişkileri göstermek.
 1. To teach basic group theory.
 2. To teach basic ring theory.
 3. To show the relations between quotient rings and fields.
Dersin Öğrenme Çıktıları
(Course Learning Outcomes)
Bu dersi tamamlayan öğrenciler aşağıdaki becerileri elde eder:
 1. Gruplar teorisinin temel tanımlarını ve kavramlarını anlayabilir,
 2. Gruplar teorisinin Lagrange Teoremi ve Birinci İzomorfizma Teoremi gibi temel teoremlerini ve uygulamalarını anlayabilir,
 3. Permütasyon gruplarının temel özelliklerini bilebilir,
 4. Halkalar teorisinin temel tanımlarını, kavramlarını ve temel teoremlerini anlayabilir,
 5. Asal ve maksimal ideallerin tanımlarını anlayabilme, bölüm halkaları ve cisimler arasındaki ilişkileri bilebilir,
 6. Polinom halkalarının temel özelliklerini bilebilir.
Students completing this course will be able to:
 1. Understand basics definitions and concepts of group theory,
 2. Understand basics theorems of group theory such as Lagrange’s Theorem and the First Isomorphism Theorem and their applications,
 3. Know the basic properties of the permutation groups,
 4. Understand basics definitions, concepts and theorems of ring theory,
 5. Understand definitions of prime and maximal ideals, and know the relations between quotient rings and fields,
 6. Know the basic properties of the polynomial rings.
Ders Planı
Hafta Konular Dersin Öğrenme Çıktıları
1Grup Aksiyomları ve ÖrneklerI
2Bir Elemanın Mertebesi, Bölme ve Öklid AlgoritmalarıI
3Alt Grup, Devirli Alt Grup ve Devirli GrupI
4Denklik Bağıntısı, Kalan Sınıfları ve Lagrange TeoremiI, II
5Alt Kümelerin Çarpımı, Normal Alt Group ve Bölüm Grubu.I, II
6Homomorfizim ve Özellikleri, İzomorfizim Teoremleri / Arasınav-1I, II
7Grupların Direkt Çarpımı, Değişmeli Grupların Yapısı, Permütasyon GruplarıI, II, III
8Permütasyon GruplarıI, II, III
9Halka Aksiyomları ve ÖrneklerIV
10Tamlık Bölgesi, Cisim, Bir Halkanın Karakteristiği, Halkaların Direkt ÇarpımıIV
11Alt Halka, İdeal ve Halka Homomorfizması / Arasınav-2IV
12İzomorfizim Teoremleri, Tek Üreteçli İdeallerIV
13Asal ve Maksimal İdealler, Polinom HalkalarıIV, V, VI
14Polinom HalkalarıIV, V, VI
Course Plan
Week Topics Course Learning Outcomes
1Group Axioms and ExamplesI
2Order of an Element, Division and Euclidean AlgorithmsI
3Subgroup, Cyclic Subgroup and Cyclic GroupI
4Equivalence Relation, Cosets and Lagrange’s TheoremI, II
5Product of Subsets, Normal Subgroup and Quotient GroupI, II
6Homomorphisms and Their Properties, Isomorphism Theorems / Midterm Exam 1I, II
7Direct Product of Groups, The Structure of Abelian Groups, Permutation GroupsI, II, III
8Permutation GroupsI, II, III
9Ring Axioms and ExamplesIV
10Integral Domain, Field, Characteristic of a Ring, Direct Product of RingsIV
11Subring, Ideal and Ring Homomorphism / Midterm Exam 2IV
12Isomorphism Theorems, Principal IdealsIV
13Prime and Maximal Ideals, Polynomial RingsIV, V, VI
14Polynomial RingsIV, V, VIDersin Mühendislik Öğrenci Çıktılarıyla İlişkisi

Programın Mezuna Kazandıracağı Bilgi ve Beceriler (Programa Ait Çıktılar) Katkı Seviyesi
1 2 3
1 Mühendislik, fen ve matematik ilkelerini uygulayarak karmaşık mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi. X
2 Küresel, kültürel, sosyal, çevresel ve ekonomik etmenlerle birlikte özel gereksinimleri sağlık, güvenlik ve refahı göz önüne alarak çözüm üreten mühendislik tasarımı uygulama becerisi. X
3 Farklı dinleyici gruplarıyla etkili iletişim kurabilme becerisi. X
4 Mühendislik görevlerinde etik ve profesyonel sorumlulukların farkına varma ve mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal bağlamdaki etkilerini göz önünde bulundurarak bilinçli kararlar verme becerisi. X
5 Üyeleri birlikte liderlik sağlayan, işbirlikçi ve kapsayıcı bir ortam yaratan, hedefler belirleyen, görevleri planlayan ve hedefleri karşılayan bir ekipte etkili bir şekilde çalışma yeteneği becerisi. X
6 Özgün deney geliştirme, yürütme, verileri analiz etme ve yorumlama ve sonuç çıkarmak için mühendislik yargısını kullanma becerisi. X
7 Uygun öğrenme stratejileri kullanarak ihtiyaç duyulduğunda yeni bilgi edinme ve uygulama becerisi. X
Ölçek: 1: Az, 2: Kısmi, 3: Tam

Relationship of the Course to Engineering Student Outcomes

Program Student Outcomes Level of Contribution
1 2 3
1 An ability to identify, formulate, and solve complex engineering problems by applying principles of engineering, science, and mathematics. X
2 An ability to apply engineering design to produce solutions that meet specified needs with consideration of public health, safety, and welfare, as well as global, cultural, social, environmental, and economic factors. X
3 An ability to communicate effectively with a range of audiences. X
4 An ability to recognize ethical and professional responsibilities in engineering situations and make informed judgments, which must consider the impact of engineering solutions in global, economic, environmental, and societal contexts. X
5 An ability to function effectively on a team whose members together provide leadership, create a collaborative and inclusive environment, establish goals, plan tasks, and meet objectives. X
6 An ability to develop and conduct appropriate experimentation, analyze and interpret data, and use engineering judgment to draw conclusions. X
7 An ability to acquire and apply new knowledge as needed, using appropriate learning strategies. X
Scale: 1: Little, 2: Partial, 3: Full

Tarih (Date)
28.06.2020
Bölüm Onayı (Departmental Approval)
Matematik Bölümü
(Department of Mathematics)
Ders Kaynakları ve Başarı Değerlendirme Sistemi (Course Materials and Assessment Criteria)

Ders Kitabı
(Textbook)
D.S. Dummit, R.M. Foote, Abstract Algebra, John Wiley and Sons, 2004
Diğer Kaynaklar
(Other References)
Thomas W. Judson. Abstract Algebra, Theory and Applications. Freely available online at http://abstract.ups.edu/download.html
I.N. Herstein, Topics in Algebra, Xerox College Publishing , 1976
J.A. Gallian, Contemporary Abstract Algebra, Cengage Learning, 2016
Ödevler ve Projeler
(Homework & Projects)
-
-
Laboratuvar Uygulamaları
(Laboratory Work)
-
-
Bilgisayar Kullanımı
(Computer Usage)
-
-
Diğer Uygulamalar
(Other Activities)
-
-
Başarı Değerlendirme Sistemi
(Assessment Criteria)
Faaliyetler
(Activities)
Adet
(Quantity)
Genel Nota Katkı, %
(Effects on Grading, %)
Yıl İçi Sınavları
(Midterm Exams)
1 30
Kısa Sınavlar
(Quizzes)
- -
Ödevler
(Homework)
4 30
Projeler
(Projects)
- -
Dönem Ödevi/Projesi
(Term Paper/Project)
- -
Laboratuvar Uygulaması
(Laboratory Work)
- -
Diğer Uygulamalar
(Other Activities)
- -
Final Sınavı
(Final Exam)
1 40
VF almamak için gereken
(To avoid VF)
Ara sınavı ve ödev/quizlerden en az ikisini almak ve yıl içi toplamı %35in üstünde olmak.