Responsive image
DERS PROGRAMI FORMU
COURSE SYLLABUS FORM
Son Güncelleme (Last Update)
04.10.2023
Dersin Adı: Kompleks Analiz Course Name: Complex Analysis
Kod
(Code)
Yarıyıl
(Semester)
Kredi
(Local Credits)
AKTS Kredi
(ECTS Credits)
Ders Uygulaması, Saat/Hafta
(Course Implementation, Hours/Week)
Ders
(Theoretical)
Uygulama
(Tutorial)
Laboratuvar
(Laboratory)
MAT 345/E 5 3 6 3 0 0
Bölüm / Program
(Department / Program)
Matematik / Matematik Mühendisliği
(Mathematics / Mathematical Engineering)
Dersin Türü
(Course Type)
Zorunlu
(Compulsory)
Dersin Dili
(Course Language)
İngilizce
(English)
Dersin Ön Koşulları
(Course Prerequisites)
MAT287 / MAT287 - E min DD
Dersin Mesleki Bileşene Katkısı, %
(Course Category by Content, %)
Temel Bilim ve Matematik
(Basic Sciences and Math)
Temel Mühendislik
(Engineering Science)
Mühendislik / Mimarlık Tasarım
(Engineering / Architecture Design)
Genel Eğitim
(General Education)
100 - - -
Dersin Tanımı
(Course Description)
Kompleks Sayılar, Analitik ve harmonik Fonksiyonlar, Elementer Fonksiyonlar, Kontur İntegralleri, Cauchy Teoremi, Cauchy İntegral Formülü. Taylor Serisi. Singüler ve İzole Singüler Noktalar. Laurent Serisi. Rezidü Teoremi. İntegral Hesabında Rezidü Teoreminin Kullanılması. Maksimum Modül Prensibi.
Complex Numbers, Analytic and Harmonic Functions, Elementary Functions, Contour Integrals, Cauchy Theorem, Cauchy Integral Formula. Taylor Series. Singular and Isolated Singular Points. Laurent Series. Residue Theorem. Application of Residue Theorem to Calculation of Integrals. Maximum Modulus Principle.
Dersin Amacı
(Course Objectives)
 1. Kompleks Analizin temel konularını öğretmek.
 1. To teach the basic topics of Complex Analysis.
Dersin Öğrenme Çıktıları
(Course Learning Outcomes)
Bu dersi tamamlayan öğrenciler aşağıdaki becerileri elde eder:
 1. Kompleks sayılarla çalışabilir,
 2. Analitik fonksiyonlar ve onların özelliklerini öğrenir,
 3. Reel ve kompleks elementer fonksiyonlar arasındaki benzerlik ve farklılıkları anlayabilir,
 4. Kontür integralini kurabilir ve doğrudan veya Cauchy İntegral Teoremi yardımıyla hesaplayabilir,
 5. Basit fonksiyonların Taylor ve Laurent serilerini hesaplayabilir,
 6. Fonksiyonların sıfır ve tekil noktalarını bulabilir ve sınıflandırabilir, rezidü ve rezidüler yardımıyla integral hesaplayabilir,
 7. Genelleştirilmiş integralleri ve sinüs ve cosinüs içeren belirli integralleri hesaplayabilir.
Students completing this course will be able to:
 1. Work with complex numbers,
 2. Be familiar with analytic functions and their properties,
 3. Understand the similarities and differences between the real and complex elementary functions,
 4. Set up and directly evaluate contour integrals or evaluate contour integrals using the Cauchy Integral Theorem,
 5. Find Taylor or Laurent series for simple functions and show understanding of the convergence regions for each type of series,
 6. Identify and classify zeros and singular points of functions, compute residues and use residues to evaluate various contour integrals,
 7. Evaluate improper Integrals and definite integrals involving sines and cosines.
Ders Planı
Hafta Konular Dersin Öğrenme Çıktıları
1Karmaşık Sayıların Cebri, Kutupsal Koordinatlar, Karmaşık Sayıların Kuvvetleri ve KökleriI
2Kompleks Değişkenli Fonksiyonlar, Limit ve Süreklilik, TürevI
3Analitik Fonksiyonlar, Cauchy-Riemann Denklemleri, Harmonik FonksiyonlarII
4Elementer Fonksiyonlar: Trigonometrik, Hiperbolik, Üstel, Logaritmik FonksiyonlarII
5Çok Değerli fonksiyonlar, Dallar ve Dal KesimleriIII
6Kontür İntegralleri, Dal Kesim ÖrnekleriIII
7Antitürevler, Cauchy-Goursat Teoremi, Cauchy İntegral FormülüIV
8Morera Teoremi, Liouville Teoremi, Maksimum Modül PrensibiIV
9Diziler, Seriler, Yakınsaklık TeoremleriIV
10Kuvvet Serileri, Kuvvet Serilerinin Türevi ve İntegrali, Taylor SerileriV
11Kuvvet Serilerinin Mutlak ve Düzgün Yakınsaklığı, Laurent SerileriV
12Sıfırlar ve Kutuplar, İzole Tekil Noktalar, RezidülerVI
13Cauchy Rezidü TeoremiVI, VII
14Rezidü Uygulamaları: Genelleştirilmiş İntegraller, Dal Kesimi Boyunca İntegrasyon, Sinüs ve Kosinüs İçeren İntegrallerVI, VII
Course Plan
Week Topics Course Learning Outcomes
1Algebra of Complex Numbers, Polar Coordinates, Powers and Roots of Complex NumbersI
2Functions of a Complex Variable, Mappings, Limit and Continuity, DerivativesI
3Analytic Functions, Cauchy-Riemann Equations, Harmonic FunctionsII
4Elementary Functions: Trigonometric , Hyperbolic, Exponential , Logarithmic FunctionsII
5Multivalued Functions, Branches and Branch CutsIII
6Contour Integrals, Examples with Branch CutsIII
7Antiderivatives, Cauchy-Goursat Theorem, Cauchy Integral FormulaIV
8Morera’s Theorem, Liouville’s Theorem and Maximum Modulus PrincipleIV
9Sequences, Series and Convergence TheoremsIV
10Power Series , Integration and Differentiation of Power Series, Taylor SeriesV
11Absolute and Uniform Convergence of Power Series, Laurent SeriesV
12Zeros and Poles, Isolated Singular Points, ResiduesVI
13Cauchy’s Residue TheoremVI, VII
14Applications of Residues, Improper Integrals, Integration Along a Branch Cut, Integrals Involving Sines and CosinesVI, VII



Dersin Mühendislik Öğrenci Çıktılarıyla İlişkisi

Programın Mezuna Kazandıracağı Bilgi ve Beceriler (Programa Ait Çıktılar) Katkı Seviyesi
1 2 3
1 Mühendislik, fen ve matematik ilkelerini uygulayarak karmaşık mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi. X
2 Küresel, kültürel, sosyal, çevresel ve ekonomik etmenlerle birlikte özel gereksinimleri sağlık, güvenlik ve refahı göz önüne alarak çözüm üreten mühendislik tasarımı uygulama becerisi. X
3 Farklı dinleyici gruplarıyla etkili iletişim kurabilme becerisi. X
4 Mühendislik görevlerinde etik ve profesyonel sorumlulukların farkına varma ve mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal bağlamdaki etkilerini göz önünde bulundurarak bilinçli kararlar verme becerisi. X
5 Üyeleri birlikte liderlik sağlayan, işbirlikçi ve kapsayıcı bir ortam yaratan, hedefler belirleyen, görevleri planlayan ve hedefleri karşılayan bir ekipte etkili bir şekilde çalışma yeteneği becerisi. X
6 Özgün deney geliştirme, yürütme, verileri analiz etme ve yorumlama ve sonuç çıkarmak için mühendislik yargısını kullanma becerisi. X
7 Uygun öğrenme stratejileri kullanarak ihtiyaç duyulduğunda yeni bilgi edinme ve uygulama becerisi. X
Ölçek: 1: Az, 2: Kısmi, 3: Tam

Relationship of the Course to Engineering Student Outcomes

Program Student Outcomes Level of Contribution
1 2 3
1 An ability to identify, formulate, and solve complex engineering problems by applying principles of engineering, science, and mathematics. X
2 An ability to apply engineering design to produce solutions that meet specified needs with consideration of public health, safety, and welfare, as well as global, cultural, social, environmental, and economic factors. X
3 An ability to communicate effectively with a range of audiences. X
4 An ability to recognize ethical and professional responsibilities in engineering situations and make informed judgments, which must consider the impact of engineering solutions in global, economic, environmental, and societal contexts. X
5 An ability to function effectively on a team whose members together provide leadership, create a collaborative and inclusive environment, establish goals, plan tasks, and meet objectives. X
6 An ability to develop and conduct appropriate experimentation, analyze and interpret data, and use engineering judgment to draw conclusions. X
7 An ability to acquire and apply new knowledge as needed, using appropriate learning strategies. X
Scale: 1: Little, 2: Partial, 3: Full

Tarih (Date)
01.07.2020
Bölüm Onayı (Departmental Approval)
Matematik Bölümü
(Department of Mathematics)




Ders Kaynakları ve Başarı Değerlendirme Sistemi (Course Materials and Assessment Criteria)

Ders Kitabı
(Textbook)
Complex Variables and Applications, 9th Edition / James Ward Brown and Ruel V. Churchill, McGraw-Hill Education, 2014.
Diğer Kaynaklar
(Other References)
Fundamentals of Complex Analysis with Applications to Engineering and Science, 3th Edition / E. B. Saff and A. D. Snider, Pearson Education, 2003.
Ödevler ve Projeler
(Homework & Projects)
Öğrencilere dönem boyunca ödevler verilecektir. Ödevler toplanmayacaktır.
Homeworks will be assigned during the semester. Homeworks will not be collected.
Laboratuvar Uygulamaları
(Laboratory Work)
-
-
Bilgisayar Kullanımı
(Computer Usage)
-
-
Diğer Uygulamalar
(Other Activities)
-
-
Başarı Değerlendirme Sistemi
(Assessment Criteria)
Faaliyetler
(Activities)
Adet
(Quantity)
Genel Nota Katkı, %
(Effects on Grading, %)
Yıl İçi Sınavları
(Midterm Exams)
2 60
Kısa Sınavlar
(Quizzes)
- -
Ödevler
(Homework)
- -
Projeler
(Projects)
- -
Dönem Ödevi/Projesi
(Term Paper/Project)
- -
Laboratuvar Uygulaması
(Laboratory Work)
- -
Diğer Uygulamalar
(Other Activities)
- -
Final Sınavı
(Final Exam)
1 40
VF almamak için gereken
(To avoid VF)
60 puanlık yarıyıl calısmalarından en az 20 puan toplanmalı