Responsive image
DERS PROGRAMI FORMU
COURSE SYLLABUS FORM
Son Güncelleme (Last Update)
16.02.2021
Dersin Adı: Akışkanlar Mekaniği Course Name: Fluid Mechanics
Kod
(Code)
Yarıyıl
(Semester)
Kredi
(Local Credits)
AKTS Kredi
(ECTS Credits)
Ders Uygulaması, Saat/Hafta
(Course Implementation, Hours/Week)
Ders
(Theoretical)
Uygulama
(Tutorial)
Laboratuvar
(Laboratory)
MAT 421/E 6,7,8 3 6 3 0 0
Bölüm / Program
(Department / Program)
Matematik / Matematik Mühendisliği
(Mathematics / Mathematical Engineering)
Dersin Türü
(Course Type)
Seçmeli
(Elective)
Dersin Dili
(Course Language)
Türkçe / İngilizce
(Turkish / English)
Dersin Ön Koşulları
(Course Prerequisites)
MAT 374E min DD
Dersin Mesleki Bileşene Katkısı, %
(Course Category by Content, %)
Temel Bilim ve Matematik
(Basic Sciences and Math)
Temel Mühendislik
(Engineering Science)
Mühendislik / Mimarlık Tasarım
(Engineering / Architecture Design)
Genel Eğitim
(General Education)
60 - 40 -
Dersin Tanımı
(Course Description)
Akışkanların Dinamiği, Taşıma Teoremi, Süreklilik Denklemi, Hareket Denklemleri, Enerjinin Korunumu, Yörünge, Akım Ve Çıkış Çizgileri. İdeal ve Viskoz Akışkanların Bünye Denklemleri. Hidrostatik. İdeal Akışkanlar, Bernoulli Teoremleri, Sıkışmaz Akışkanlar, Daimi Akım, Potansiyel Akımlar, Uniform Akımda Küre, Su Altında Patlama. Düzlem Potansiyel Akımlar, Kompleks Potansiyeller, Blasius Teoremi, Daire Teoremi, Kaynak, Kuyu Ve Silindir Problemleri. Viskoz Akışkanlarda Bazı Kesin Çözümler, Paralel Plaklar Arasında Akım, Pouseulle Akımı, Couette Akımı.
Dynamics Of Fluids, Transport Theorem, Continuity Equation, Equations of Motions, Conservation of Energy, Pathline, Streamlines and Streaklines. Constitutive Equations of İdeal and Viscous Fluids. Hydrostatics. Ideal Fluids, Bernoulli’s Theorems, Incompressible Fluids, Steady Flow, Potential Flow, Sphere in Uniform Flow, Undersea Explosion. Plane Potential Flows, Complex Potentials, Blasius’ Theorem, Circle Theorem, Source, Sink and Cylinder Problems. Some Analytically Solved Problems in Viscous Fluid, Flow Between Parallel Plates, Poiseulle Flow, Couette Flow.
Dersin Amacı
(Course Objectives)
 1. Matematiğin önemli bir uygulama alanı olan akışkanlar mekaniğinin temel kavramlarını sunmak.
 2. Akışkanlar mekaniği yanında, diferansiyel denklemler, karmaşık fonksiyonlar, konform tasvir, tansör hesabı gibi konularda da kullanım yeteneği kazandırmak.
 3. Eş adlı ve AKM kodlu derslerden farklı ve matematik mühendisliği öğrencilerine yönelik olmak.
 1. To present the main ideas of the fluid mechanics, an important application field of mathematics.
 2. To help, in addition to teach fluid mechanics, to master to use some parts of differential equations, complex analysis, conformal maping and tensor calculus.
 3. To be for mathematical engineering students and the course is different than AKM coded same named courses.
Dersin Öğrenme Çıktıları
(Course Learning Outcomes)
Bu dersi tamamlayan öğrenciler aşağıdaki becerileri elde eder:
 1. Akışkanlar dinamiğinin temel denklemlerini anlayabilir ve kullanabilir,
 2. Akışkanlarıın bünye deklemlerini öğrenebilir,
 3. Hidrostatiği ve Bernoulli teoremlerini anlayabilir ve kullanabilir,
 4. Sıkışmaz akışkanlarda akım potansiyellerini yazabilme ve çeşitli problemlere uygulayabilir,
 5. Viskoz akışkanlarda bazı analitik çözümlerin elde edilme becerilerini elde edebilir.

Students completing this course will be able to:
 1. Understand and use basic equation of fluid dynamics,
 2. Learn constitutive equation of fluids,
 3. Understand and use hydrostatics equations and Bernoulli’s theorem,
 4. Write potentials of flow and apply to various problems in incompressible fluids,
 5. Obtain the solutions of some problems in viscous fluids.
Ders Planı
Hafta Konular Dersin Öğrenme Çıktıları
1Akışkanlar Dinamiği, Hız, İvme, Yörünge, Akım Çizgisi ve Çıkış ÇizgileriI
2Taşıma Teoremi, Süreklilik Denklemi, Hareket Denklemleri, Enerjinin KorunumuI
3İdeal ve Viskoz Akışkanların Bünye DenklemleriII
4Hidrostatik, Yüzme ve Yüzen Cisimlerin KararlılığıIII
5İdeal Akışkanlar, Barotropik Akımlar, Bernoulli TeoremleriIII
6Bernoulli Teoremlerinin UygulamalarıIII
7Sıkışmaz Akışkanlar, Düzlem Akımlar, Potansiyel Akımın Genel DenklemleriIV
8Üniform Akım İçinde Küre, Hareketli Küre ve Su Altı PatlamasıIV
9ArasınavIV
10Düzlem Potansiyel Akımlar, Kompleks Potansiyeller ve ÖrneklerIV
11Blasius Teremi, Daire Teoremi ve UygulamalarıIV
12Üniform Akım İçinde Silindir, Dairesel Silindir ve KaynakIV
13Viskoz Akışkanlarda Analik Çözümler. Paralel Levhalar Arasında Akım, Poiseuille AkımıV
14Viskoz Akışkanlarda Analik Çözümler. Couette Akımı.V
Course Plan
Week Topics Course Learning Outcomes
1Fluid Dynamics, Velociy, Acceleration, Pathline, Streamlines, StreaklinesI
2Transport Theorem, Continuity Equation, Equations of Motion, Conservation of EnegyI
3Constitutive Equations Of Ideal and Viscous FluidsII
4Hydrostatics, Floting And Stability Of Floting ObjectsIII
5Ideal Fluids, Barotropic Flow, Bernoullie’s TheoremsIII
6Applications Of Bernoullie’s TheoremsIII
7Incompressible Fluids, Plane Flows, General Equations of Potential FlowsIV
8Sphere İn Uniform Flow, Moving Sphere, Underwater ExplosionIV
9Midterm ExamIV
10Plane Potential Flows, Complex Potentials and ExamplesIV
11Blasius Theorem, Circle Theorem And Their ApplicationsIV
12Cylinder İn Uniform Flow, Circular Cylinder and SourceIV
13Anaytic Soltions Of Problems İn Viscous Fluids, Flow Between Plates, Poiseuille FlowV
14Anaytic Soltions Of Problems İn Viscous Fluids, Couette FlowVDersin Mühendislik Öğrenci Çıktılarıyla İlişkisi

Programın Mezuna Kazandıracağı Bilgi ve Beceriler (Programa Ait Çıktılar) Katkı Seviyesi
1 2 3
1 Mühendislik, fen ve matematik ilkelerini uygulayarak karmaşık mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi. X
2 Küresel, kültürel, sosyal, çevresel ve ekonomik etmenlerle birlikte özel gereksinimleri sağlık, güvenlik ve refahı göz önüne alarak çözüm üreten mühendislik tasarımı uygulama becerisi. X
3 Farklı dinleyici gruplarıyla etkili iletişim kurabilme becerisi. X
4 Mühendislik görevlerinde etik ve profesyonel sorumlulukların farkına varma ve mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal bağlamdaki etkilerini göz önünde bulundurarak bilinçli kararlar verme becerisi. X
5 Üyeleri birlikte liderlik sağlayan, işbirlikçi ve kapsayıcı bir ortam yaratan, hedefler belirleyen, görevleri planlayan ve hedefleri karşılayan bir ekipte etkili bir şekilde çalışma yeteneği becerisi. X
6 Özgün deney geliştirme, yürütme, verileri analiz etme ve yorumlama ve sonuç çıkarmak için mühendislik yargısını kullanma becerisi. X
7 Uygun öğrenme stratejileri kullanarak ihtiyaç duyulduğunda yeni bilgi edinme ve uygulama becerisi. X
Ölçek: 1: Az, 2: Kısmi, 3: Tam

Relationship of the Course to Engineering Student Outcomes

Program Student Outcomes Level of Contribution
1 2 3
1 An ability to identify, formulate, and solve complex engineering problems by applying principles of engineering, science, and mathematics. X
2 An ability to apply engineering design to produce solutions that meet specified needs with consideration of public health, safety, and welfare, as well as global, cultural, social, environmental, and economic factors. X
3 An ability to communicate effectively with a range of audiences. X
4 An ability to recognize ethical and professional responsibilities in engineering situations and make informed judgments, which must consider the impact of engineering solutions in global, economic, environmental, and societal contexts. X
5 An ability to function effectively on a team whose members together provide leadership, create a collaborative and inclusive environment, establish goals, plan tasks, and meet objectives. X
6 An ability to develop and conduct appropriate experimentation, analyze and interpret data, and use engineering judgment to draw conclusions. X
7 An ability to acquire and apply new knowledge as needed, using appropriate learning strategies. X
Scale: 1: Little, 2: Partial, 3: Full

Tarih (Date)
01.04.2019
Bölüm Onayı (Departmental Approval)
Matematik Bölümü
(Department of Mathematics)
Ders Kaynakları ve Başarı Değerlendirme Sistemi (Course Materials and Assessment Criteria)

Ders Kitabı
(Textbook)
Fluid Mechanics, D. Prunelli & C. Gutfinger 1997
Diğer Kaynaklar
(Other References)
Akışkanlar Mekaniği, E. Şuhubi İTÜ 1993 .
Theoretical Hydrodynamics, L.M. Milne-Thomson V. Ed. 1996.
A Mathematical Introduction to Fluid Mechanics, J. Marsden III. Ed. 1993.
Ödevler ve Projeler
(Homework & Projects)
En az dört ödev.
At least four homeworks.
Laboratuvar Uygulamaları
(Laboratory Work)
Hayır
None
Bilgisayar Kullanımı
(Computer Usage)
Hayır
None
Diğer Uygulamalar
(Other Activities)
Hayır
None
Başarı Değerlendirme Sistemi
(Assessment Criteria)
Faaliyetler
(Activities)
Adet
(Quantity)
Genel Nota Katkı, %
(Effects on Grading, %)
Yıl İçi Sınavları
(Midterm Exams)
- -
Kısa Sınavlar
(Quizzes)
- -
Ödevler
(Homework)
- -
Projeler
(Projects)
- -
Dönem Ödevi/Projesi
(Term Paper/Project)
- -
Laboratuvar Uygulaması
(Laboratory Work)
- -
Diğer Uygulamalar
(Other Activities)
- -
Final Sınavı
(Final Exam)
1 100
VF almamak için gereken
(To avoid VF)
-