Responsive image
DERS PROGRAMI FORMU
COURSE SYLLABUS FORM
Son Güncelleme (Last Update)
16.02.2021
Dersin Adı: Biyomekanik Course Name: Biomechanics
Kod
(Code)
Yarıyıl
(Semester)
Kredi
(Local Credits)
AKTS Kredi
(ECTS Credits)
Ders Uygulaması, Saat/Hafta
(Course Implementation, Hours/Week)
Ders
(Theoretical)
Uygulama
(Tutorial)
Laboratuvar
(Laboratory)
MAT 422/E 6,7,8 3 6 3 0 0
Bölüm / Program
(Department / Program)
Matematik / Matematik Mühendisliği
(Mathematics / Mathematical Engineering)
Dersin Türü
(Course Type)
Seçmeli
(Elective)
Dersin Dili
(Course Language)
Türkçe / İngilizce
(Turkish / English)
Dersin Ön Koşulları
(Course Prerequisites)
MAT 374E min DD
Dersin Mesleki Bileşene Katkısı, %
(Course Category by Content, %)
Temel Bilim ve Matematik
(Basic Sciences and Math)
Temel Mühendislik
(Engineering Science)
Mühendislik / Mimarlık Tasarım
(Engineering / Architecture Design)
Genel Eğitim
(General Education)
50 50 - -
Dersin Tanımı
(Course Description)
Biyomekaniğin Tarihçesi. Kanın Akma Özelliği, Alyuvarların Şekil Değiştirmesi, Kılcal Damarlarda Kanın Reolojisi. Biyo-Viskoelastik Katılar, Damarların Mekanik Özellikleri, Çizgili Kaslar, Kalp Kasları, Diz Kaslar. Kemik Ve Kemiksi Dokular. Kanın Viskoz Özellikleri, Pulsatif Akım, Atardamarların Elastik Özellikleri, Elastik Tüplerde Pulsatif Akım, Damarlarda Dalga Yayılımı, Dalga Hızı ve Dalganın Sönümü. Büyük Statik Yerdeğiştirmeler Üzerine Küçük Şekil Değiştirmelerin Süperpozisyonu Teorisinin Kan Akımına Uygulanması.
Historical Background of Biomechanics. Blood Rheology, Deformations of Red Cells, Blood Rheolgy in Capillaries, Bio-Viscoelastic Solids, Mechanical Properties of Arteries, Skeletal Muscle, Smooth Muscle, Cardiac Muscle. Bone and Osteoid. Viscosity of Blood, Pulsatile Flow, Elastic Properties of Arteries, Pulsatile Flow in Elastic Tubes, Wave Propagation in Arteries, Wave Speed and Attenuation. Application of The Theory of Small Deformations Superimposed on Large Static Deformation on Blood Flow.
Dersin Amacı
(Course Objectives)
 1. (Biomekanik) yaşam ve yaşayanların mekaniğini açıklamayı amaçlamak.
 2. Tek hücreliden organizmalara kadar herşey mekaniğin yasalarına uymak zorundadır. Dersin amacı öğrencilere bu alandaki deneysel ve teorik bilgileri, yöntemleri vermek.
 1. To aim, Biomechanics, to explain mechanics of life and living.
 2. To give experimental and theoretical knowledge, and methods. From unicellulars to organisms, everything must obey the laws of mechanics.
Dersin Öğrenme Çıktıları
(Course Learning Outcomes)
Bu dersi tamamlayan öğrenciler aşağıdaki becerileri elde eder:
 1. Biomekanik ve tarihçesini öğrenebilir,
 2. Kanın akma özelliğini tanıyabilir,
 3. Alyuvarların şekilde değiştirmesini kavrayabilir,
 4. Damarların ve kemiklerin mekanik özellerini tanıma ve bünye denklemlerini oluşturabilir,
 5. Elastik tüplerde pulsatif akımı inceleyebilir,
 6. Damarlarda dalga yayılımını ve dalga hızlarını inceleme, sonuçları yorumlama, becerilerini kazabilir.
Students completing this course will be able to:
 1. Understand biomechanics and its historical evelation,
 2. Describe blood rheology,
 3. Describe deformation of red cells ,
 4. Describe mekanical properties of arteries and bones, and introduce constitutive equations,
 5. Study pulsatile flow in elastic tubes,
 6. Study wave propagation in arteries and wave speeds, interpret to results.
Ders Planı
Hafta Konular Dersin Öğrenme Çıktıları
1Biomekaniğin Tanımı ve TarihçesiI
2Kanın Akma Özelliği ve Alyuvarların Şekil DeğişimiII, III
3Bio-Viskoelastik Katılar ve Damarların Mekanik ÖzellikleriIV
4Kılcal Damarlarda Kanın Reolojisi, Kemik ve Kemiksi DokularII, IV
5Elastik Katılar ve Akışkanların Hareket ve Bünye Denklemlerini ÖzetlenmesiIV
6Silindirik Tüplerde Laminar Akım, Kanın Viskoz ÖzellikleriII
7Silindirik Tüplerde Pulsatif Akım, Pulsatif Basınç ile Akım Arasındaki İlişkiV
8Atardamarların Elastik ÖzellikleriIV
9Atardamarların Elastik Özellikleri, Elastik Tüplerde Pulsatif AkımIV, V
10Elastik Tüplerde Pulsatif AkımV
11Damarlarda Dalga Yayılımı Ve YansımasıIV, V
12Atardamarlarda İmpandansIV, V
13Dalga Hızı ve Dalga Hızının SönümüV, VI
14Büyük Şekil Değişimi Üzerine Küçük Şekil Değiştirmelerin Süperpozisyonu, Teorisinin Kan Akımına UygulamasıV, VI
Course Plan
Week Topics Course Learning Outcomes
1Biomechanics and its HistoryI
2Blood Rheology And Deformation of Red CellsII, III
3Bio-Viscoelastic Solids and Mekanikal Properties ArteriesIV
4Blood Rheolgy in Capillaries, Bone and OsteoidsII, IV
5To Summarize Equations of Motions and Constitituve Equations For Solids and FluidsIV
6Laminar Flow in Cylindrical Tubes and Viscous Properties of BloodII
7Pulsatile Flow in Cylindrical Tubes, Relationship Between Pulsatile Pressure and FlowV
8Elastic Properties Od ArteriesIV
9Elastic Properties Od Arteries , Pulsatile Flow in Elastic TubesIV, V
10Pulsatile Flow in Elastic TubesV
11Wave Propagation and ReflectionIV, V
12Impadance in ArteriesIV, V
13Wave Speed and AttenuationV, VI
14Application of The Theory of Small Deformations Superimposed on Large Static Deformation on Blood FlowV, VIDersin Mühendislik Öğrenci Çıktılarıyla İlişkisi

Programın Mezuna Kazandıracağı Bilgi ve Beceriler (Programa Ait Çıktılar) Katkı Seviyesi
1 2 3
1 Mühendislik, fen ve matematik ilkelerini uygulayarak karmaşık mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi. X
2 Küresel, kültürel, sosyal, çevresel ve ekonomik etmenlerle birlikte özel gereksinimleri sağlık, güvenlik ve refahı göz önüne alarak çözüm üreten mühendislik tasarımı uygulama becerisi. X
3 Farklı dinleyici gruplarıyla etkili iletişim kurabilme becerisi. X
4 Mühendislik görevlerinde etik ve profesyonel sorumlulukların farkına varma ve mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal bağlamdaki etkilerini göz önünde bulundurarak bilinçli kararlar verme becerisi. X
5 Üyeleri birlikte liderlik sağlayan, işbirlikçi ve kapsayıcı bir ortam yaratan, hedefler belirleyen, görevleri planlayan ve hedefleri karşılayan bir ekipte etkili bir şekilde çalışma yeteneği becerisi. X
6 Özgün deney geliştirme, yürütme, verileri analiz etme ve yorumlama ve sonuç çıkarmak için mühendislik yargısını kullanma becerisi. X
7 Uygun öğrenme stratejileri kullanarak ihtiyaç duyulduğunda yeni bilgi edinme ve uygulama becerisi. X
Ölçek: 1: Az, 2: Kısmi, 3: Tam

Relationship of the Course to Engineering Student Outcomes

Program Student Outcomes Level of Contribution
1 2 3
1 An ability to identify, formulate, and solve complex engineering problems by applying principles of engineering, science, and mathematics. X
2 An ability to apply engineering design to produce solutions that meet specified needs with consideration of public health, safety, and welfare, as well as global, cultural, social, environmental, and economic factors. X
3 An ability to communicate effectively with a range of audiences. X
4 An ability to recognize ethical and professional responsibilities in engineering situations and make informed judgments, which must consider the impact of engineering solutions in global, economic, environmental, and societal contexts. X
5 An ability to function effectively on a team whose members together provide leadership, create a collaborative and inclusive environment, establish goals, plan tasks, and meet objectives. X
6 An ability to develop and conduct appropriate experimentation, analyze and interpret data, and use engineering judgment to draw conclusions. X
7 An ability to acquire and apply new knowledge as needed, using appropriate learning strategies. X
Scale: 1: Little, 2: Partial, 3: Full

Tarih (Date)
01.04.2019
Bölüm Onayı (Departmental Approval)
Matematik Bölümü
(Department of Mathematics)
Ders Kaynakları ve Başarı Değerlendirme Sistemi (Course Materials and Assessment Criteria)

Ders Kitabı
(Textbook)
Biomechanics mechanical properties of living tissues, Fung, Y.C., Springer, 1993
Diğer Kaynaklar
(Other References)
Biomechanics circulation, Fung, Y.C., Springer, 1997
Ödevler ve Projeler
(Homework & Projects)
Öğrencilere en az dört ödev verilecektir.
At least four homeworks are given.
Laboratuvar Uygulamaları
(Laboratory Work)
-
-
Bilgisayar Kullanımı
(Computer Usage)
-
-
Diğer Uygulamalar
(Other Activities)
-
-
Başarı Değerlendirme Sistemi
(Assessment Criteria)
Faaliyetler
(Activities)
Adet
(Quantity)
Genel Nota Katkı, %
(Effects on Grading, %)
Yıl İçi Sınavları
(Midterm Exams)
- -
Kısa Sınavlar
(Quizzes)
- -
Ödevler
(Homework)
- -
Projeler
(Projects)
- -
Dönem Ödevi/Projesi
(Term Paper/Project)
- -
Laboratuvar Uygulaması
(Laboratory Work)
- -
Diğer Uygulamalar
(Other Activities)
- -
Final Sınavı
(Final Exam)
1 100
VF almamak için gereken
(To avoid VF)
-