Responsive image
DERS PROGRAMI FORMU
COURSE SYLLABUS FORM
Son Güncelleme (Last Update)
24.02.2023
Dersin Adı: Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümleri Course Name: Numerical Solutions of Ordinary Differential Equations
Kod
(Code)
Yarıyıl
(Semester)
Kredi
(Local Credits)
AKTS Kredi
(ECTS Credits)
Ders Uygulaması, Saat/Hafta
(Course Implementation, Hours/Week)
Ders
(Theoretical)
Uygulama
(Tutorial)
Laboratuvar
(Laboratory)
MAT 423/E 6,7,8 3 6 3 0 0
Bölüm / Program
(Department / Program)
Matematik / Matematik Mühendisliği
(Mathematics / Mathematical Engineering)
Dersin Türü
(Course Type)
Seçmeli
(Elective)
Dersin Dili
(Course Language)
Türkçe / İngilizce
(Turkish / English)
Dersin Ön Koşulları
(Course Prerequisites)
MAT 232-E / MAT 201-E / MAT 210-E min DD
Dersin Mesleki Bileşene Katkısı, %
(Course Category by Content, %)
Temel Bilim ve Matematik
(Basic Sciences and Math)
Temel Mühendislik
(Engineering Science)
Mühendislik / Mimarlık Tasarım
(Engineering / Architecture Design)
Genel Eğitim
(General Education)
60 - 40 -
Dersin Tanımı
(Course Description)
Başlangıç-Değer Problemleri, Temel Varlık ve Teklik Teoremi, İyi Tanımlı Problem, Tek Adımlı ve Çok Adımlı Metodlar. Tek Adımlı Metodlar, Euler Metodu, Taylor Serisi Metodu, Runge-Kutta Metodları. Çok Adımlı Metodlar, Adams-Bashforth Metodu, Adams-Moulton Metodu. N. Mertebe Denklemler ve Denklem Sistemleri, Euler ve Runge-Kutta-Fehlberg Metodları. Kararlılık. Sıklaştırılmış Diferansiyel Denklemler. Sınır-Değer Problemleri, Lineer Atış Metodu, Nonlineer Problemler İçin Atış Metodu, Lineer ve Nonlineer Problemler için Sonlu Farklar Metodları.
Initial And Boundary Value Problems, Existence And Uniqueness Theorems, Well-Posed Problem, Single Step Methods, Multi-Step Methods. Single Step Methods, Euler Method, Taylor Series Method, Runge-Kutta Method. Multi-Step Methods, Adams-Bashforth Method, Adams-Moulton Method. N.Order Equations And Systems Of Equations, Stability. Stiff Differential Equations. Boundary Value Problems, Linear Shooting Method, Nonlinear Shooting Method, Finite Difference Methods For Linear And Nonlinear Problems.
Dersin Amacı
(Course Objectives)
 1. Öğrencilere adi türevli diferansiyel denklemlerin sayısal çözümlerine ilişkin temel kavramları tanıtmak.
 2. Adi türevli diferansiyel denklemlerin çeşitli yöntemleri kullanarak sayısal olarak çözmeyi öğretmek.
 1. To introduce the basic concepts of the solutions of the ordinary differential equations.
 2. To teach various numerical methods to solve ordinary differential equations.
Dersin Öğrenme Çıktıları
(Course Learning Outcomes)
Bu dersi tamamlayan öğrenciler aşağıdaki becerileri elde eder:
 1. Adi türevli diferansiyel denklemleri belli özelliklerine gore sınıflandırır, yakınsama ve stabilite analizini inceleyebilir,
 2. Tek Adımlı Metodlar kullanarak Adi türevli diferansiyel denklemleri sayısal olarak çözebilir,
 3. Çok Adımlı Metodlar kullanarak Adi türevli diferansiyel denklemleri sayısal olarak çözebilir,
 4. N. mertebe Denklemler ve Denklem Sistemlerini çözebilir,
 5. Sınır-Değer Problemlerini çeşitli metodlarla sayısal olarak çözebilir.

Students completing this course will be able to:
 1. Classify ordinary differential equations with respect to their certain properties, Examine stability and convergence of the ordinary differential equations,
 2. Solve ordinary differential equations numerically by using single step methods,
 3. Solve ordinary differential equations numerically by using multi- step methods,
 4. Solve Nth order equations and systems of equations,
 5. Solve boundary value problems numerically by using various methods.
Ders Planı
Hafta Konular Dersin Öğrenme Çıktıları
1Başlangıç-Değer Problemleri, Temel Varlık ve Teklik Teoremi, İyi Tanımlı ProblemI
2Tek Adımlı Metodlar, Euler Metodu, Yüksek Mertebeden Aylor Serisi MetoduI
3Runge-Kutta MetodlarıII
4Hata Kontrolü ve Runge-Kutta-Fehlberg MetoduII
5Çok Adımlı Metodlar, Adams-Bashforth MetoduIII
6Adams-Moulton Metodu, Değişken Adımlı Çok Adımlı MetodlarIII, IV
7N. Mertebe Denklemler ve Denklem Sistemleri, Euler, Runge-Kutta MetodlarıIV
8KararlılıkV
9KararlılıkV
10Sıklaştırılmış Diferansiyel DenklemlerV
11Sınır Değer Problemleri, Lineer Shooting MetoduV
12Nonlineer Shooting MetoduV
13Lineer Problemler İçin Sonlu Farklar MetoduV
14Nonlineer Problemler İçin Sonlu Farklar MetoduIV, V
Course Plan
Week Topics Course Learning Outcomes
1Initial And Boundary Value Problems, Existence and Uniqueness Theorems, Well-Posed ProblemI
2Single Step Methods, Euler Method, Higher Order Taylor Series MethodI
3Runge-Kutta MethodsII
4Error Control and Runge-Kutta-Fehlberg MethodII
5Multistep Methods, Adams-Bashforth MethodIII
6Adams-Moulton Method, Variable Step-Size Multistep MethodsIII, IV
7Nth order Equations and Systems of Equations, Euler, Runge-Kutta Methods For SystemsIV
8StabilityV
9StabilityV
10Stiff Differential EquationsV
11Boundary Value Problems, Linear Shooting MethodV
12Nonlinear Shooting MethodV
13Finite Difference Methods For Linear ProblemsV
14Finite Difference Methods For Nonlinear ProblemsIV, VDersin Mühendislik Öğrenci Çıktılarıyla İlişkisi

Programın Mezuna Kazandıracağı Bilgi ve Beceriler (Programa Ait Çıktılar) Katkı Seviyesi
1 2 3
1 Mühendislik, fen ve matematik ilkelerini uygulayarak karmaşık mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi. X
2 Küresel, kültürel, sosyal, çevresel ve ekonomik etmenlerle birlikte özel gereksinimleri sağlık, güvenlik ve refahı göz önüne alarak çözüm üreten mühendislik tasarımı uygulama becerisi. X
3 Farklı dinleyici gruplarıyla etkili iletişim kurabilme becerisi. X
4 Mühendislik görevlerinde etik ve profesyonel sorumlulukların farkına varma ve mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal bağlamdaki etkilerini göz önünde bulundurarak bilinçli kararlar verme becerisi. X
5 Üyeleri birlikte liderlik sağlayan, işbirlikçi ve kapsayıcı bir ortam yaratan, hedefler belirleyen, görevleri planlayan ve hedefleri karşılayan bir ekipte etkili bir şekilde çalışma yeteneği becerisi. X
6 Özgün deney geliştirme, yürütme, verileri analiz etme ve yorumlama ve sonuç çıkarmak için mühendislik yargısını kullanma becerisi. X
7 Uygun öğrenme stratejileri kullanarak ihtiyaç duyulduğunda yeni bilgi edinme ve uygulama becerisi. X
Ölçek: 1: Az, 2: Kısmi, 3: Tam

Relationship of the Course to Engineering Student Outcomes

Program Student Outcomes Level of Contribution
1 2 3
1 An ability to identify, formulate, and solve complex engineering problems by applying principles of engineering, science, and mathematics. X
2 An ability to apply engineering design to produce solutions that meet specified needs with consideration of public health, safety, and welfare, as well as global, cultural, social, environmental, and economic factors. X
3 An ability to communicate effectively with a range of audiences. X
4 An ability to recognize ethical and professional responsibilities in engineering situations and make informed judgments, which must consider the impact of engineering solutions in global, economic, environmental, and societal contexts. X
5 An ability to function effectively on a team whose members together provide leadership, create a collaborative and inclusive environment, establish goals, plan tasks, and meet objectives. X
6 An ability to develop and conduct appropriate experimentation, analyze and interpret data, and use engineering judgment to draw conclusions. X
7 An ability to acquire and apply new knowledge as needed, using appropriate learning strategies. X
Scale: 1: Little, 2: Partial, 3: Full

Tarih (Date)
08.08.2019
Bölüm Onayı (Departmental Approval)
Matematik Bölümü
(Department of Mathematics)
Ders Kaynakları ve Başarı Değerlendirme Sistemi (Course Materials and Assessment Criteria)

Ders Kitabı
(Textbook)
Richard L. Burden and J. Douglas Faires, Numerical Analysis, Brooks/Cole Publishing Company, 2010.
Diğer Kaynaklar
(Other References)
D. Kincaid, W. Cheney, Numerical Analysis, Mathematics of Scientific Computing, Brooks/Cole Publishing Company, 1990.
R.L. Ketter, S. P. Prawel, Modern Methods Of Engineering Compuatiton, McGraw-Hill Book Company, 1969.
Ödevler ve Projeler
(Homework & Projects)
4 kısa sınav yapılacak. Öğrencilerin bir çalışma sayfası kullanmalarına izin verilecek.
4 short quizzes will be given. A cheat sheet will be allowed.
Laboratuvar Uygulamaları
(Laboratory Work)
-
-
Bilgisayar Kullanımı
(Computer Usage)
MATLAB
MATLAB
Diğer Uygulamalar
(Other Activities)
-
-
Başarı Değerlendirme Sistemi
(Assessment Criteria)
Faaliyetler
(Activities)
Adet
(Quantity)
Genel Nota Katkı, %
(Effects on Grading, %)
Yıl İçi Sınavları
(Midterm Exams)
1 50
Kısa Sınavlar
(Quizzes)
- -
Ödevler
(Homework)
- -
Projeler
(Projects)
- -
Dönem Ödevi/Projesi
(Term Paper/Project)
- -
Laboratuvar Uygulaması
(Laboratory Work)
- -
Diğer Uygulamalar
(Other Activities)
- -
Final Sınavı
(Final Exam)
1 50
VF almamak için gereken
(To avoid VF)
-