Responsive image
DERS PROGRAMI FORMU
COURSE SYLLABUS FORM
Son Güncelleme (Last Update)
12.02.2024
Dersin Adı: Matematik Tarihi Course Name: History of Mathematics
Kod
(Code)
Yarıyıl
(Semester)
Kredi
(Local Credits)
AKTS Kredi
(ECTS Credits)
Ders Uygulaması, Saat/Hafta
(Course Implementation, Hours/Week)
Ders
(Theoretical)
Uygulama
(Tutorial)
Laboratuvar
(Laboratory)
MAT 438/E 6, 7, 8 3 6 3 0 0
Bölüm / Program
(Department / Program)
Matematik / Matematik Mühendisliği
(Mathematics / Mathematical Engineering)
Dersin Türü
(Course Type)
Seçmeli
(Elective)
Dersin Dili
(Course Language)
Türkçe / İngilizce
(Turkish / English)
Dersin Ön Koşulları
(Course Prerequisites)
Yok (None)
Dersin Mesleki Bileşene Katkısı, %
(Course Category by Content, %)
Temel Bilim ve Matematik
(Basic Sciences and Math)
Temel Mühendislik
(Engineering Science)
Mühendislik / Mimarlık Tasarım
(Engineering / Architecture Design)
Genel Eğitim
(General Education)
30 - 60 10
Dersin Tanımı
(Course Description)
Tarih Öncesi Dönemde Matematik, Erken Sayma Sistemleri ve Sembolleri, Antik Mısır ve Mezopotamya gibi Eski Uygarlıklarda Matematiğin Tarihsel Gelişimi, Antik ve Helenistic Dönemlerde Yunan Matematiği, Ortaçağ İslam Dünyasında Matematik, Ortaçağ ve Rönesans Dönemlerinde Avrupa Matematiği, Klasik ve Modern Matematik Dönemleri, 18. ve 19. Yüzyıllarda Türk Matematik Tarihi.
Mathematics in the Prehistoric Age, Early Number Systems and Symbols, Mathematics in Early Civilizations like Ancient Egypt and Mesopotamia, Ancient and Hellenistic Periods of Greek Mathematics, Mathematics in Medieval Islamic World, European Mathematics in Medieval and Renaissance Periods, Classical and Modern Periods of Mathematics, History of Turkish Mathematics in the 18th and 19th Centuries.
Dersin Amacı
(Course Objectives)
 1. Tarih öncesi dönemlerden başlayarak, günümüze gelene kadar Matematiğin tarihsel gelişimi hakkında öğrenciyi bilgilendirmek.
 2. Matematiğin gelişiminde önemli katkıları olan ünlü matematikçileri tanıtmak.
 1. To inform students about the historical development of Mathematics from Prehistoric ages up to now.
 2. To introduce the famous mathematicians who had important roles in the development of mathematics.
Dersin Öğrenme Çıktıları
(Course Learning Outcomes)
Bu dersi tamamlayan öğrenciler aşağıdaki becerileri elde eder:
 1. Matematiğin tarihi gelişimi hakkında bilgi sahibi olabilir,
 2. İlkel ve formal matematiğin farkını kavrayabilir,
 3. Yüzyıllar önce geliştirilmiş ve hala merkezi öneme sahip temel matematik konuları hakkında genel fikir sahibi olabilir,
 4. Modern matematiğin temel konularının tarihi gelişimi hakkında bilgi sahibi olma becerilerini elde edebilir.
Students completing this course will be able to:
 1. Have knowledge about the historical development of mathematics,
 2. Recognize the distinction between formal and intuitive mathematics,
 3. Have a good general idea about the fundamental mathematical arguments that were developed centuries ago and are still of central importance today,
 4. Have knowledge about the historical evolution of some of the major concepts of modern mathematics.
Ders Planı
Hafta Konular Dersin Öğrenme Çıktıları
1Tarih Öncesi Dönem, Erken Sayı Sistemleri ve SembolleriI, II
2Eski Uygarlıklarda Matematik, Antik MısırI, II
3Eski Uygarlıklarda Matematik, MezopotamyaI, II
4Yunan Matematiğinin İlk YıllarıI, III
5Helenistik Dönem, İskenderiye Okulu ve Yunan Matematiğinin AlacakaranlığıI, III
6Antik ve Ortaçağ Çin MatematiğiI, II
7Antik ve Ortaçağ Hint MatematiğiI, II
8İslam Dünyasında MatematikI, III
9Ortaçağ Avrupa MatematiğiI, III
10Rönesans Döneminde MatematikI, III
11Klasik Matematik Dönemi (18. Yüzyıl)III
12Klasik Matematik Dönemi (19. Yüzyıl)III, IV
13Modern Matematik Dönemi (20. Yüzyıl)II, IV
1419. Yüzyıl ve 20. Yüzyıl Türk Matematik TarihiII, IV
Course Plan
Week Topics Course Learning Outcomes
1Prehistoric Age, Early Number Systems and SymbolsI, II
2Mathematics in Early Civilizations, Ancient EgyptI, II
3Mathematics in Early Civilizations, MesopotamiaI, II
4The Beginnings of Greek MathematicsI, III
5The Hellenistic Period, The Alexandrian School and The Twilight of Greek MathematicsI, III
6Ancient and Medieval Chinese MathematicsI, II
7Ancient and Medieval Indian MathematicsI, II
8Mathematics in Islamic WorldI, III
9Medieval European MathematicsI, III
10Mathematics in the RenaissanceI, III
11Classical Period of Mathematics (18th Century)III
12Classical Period of Mathematics (19th Century)III, IV
13Modern Period of Mathematics (20th Century)II, IV
14History of Turkish Mathematics in the 18th Century and 19th CenturyII, IVDersin Mühendislik Öğrenci Çıktılarıyla İlişkisi

Programın Mezuna Kazandıracağı Bilgi ve Beceriler (Programa Ait Çıktılar) Katkı Seviyesi
1 2 3
1 Mühendislik, fen ve matematik ilkelerini uygulayarak karmaşık mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi. X
2 Küresel, kültürel, sosyal, çevresel ve ekonomik etmenlerle birlikte özel gereksinimleri sağlık, güvenlik ve refahı göz önüne alarak çözüm üreten mühendislik tasarımı uygulama becerisi. X
3 Farklı dinleyici gruplarıyla etkili iletişim kurabilme becerisi. X
4 Mühendislik görevlerinde etik ve profesyonel sorumlulukların farkına varma ve mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal bağlamdaki etkilerini göz önünde bulundurarak bilinçli kararlar verme becerisi. X
5 Üyeleri birlikte liderlik sağlayan, işbirlikçi ve kapsayıcı bir ortam yaratan, hedefler belirleyen, görevleri planlayan ve hedefleri karşılayan bir ekipte etkili bir şekilde çalışma yeteneği becerisi. X
6 Özgün deney geliştirme, yürütme, verileri analiz etme ve yorumlama ve sonuç çıkarmak için mühendislik yargısını kullanma becerisi. X
7 Uygun öğrenme stratejileri kullanarak ihtiyaç duyulduğunda yeni bilgi edinme ve uygulama becerisi. X
Ölçek: 1: Az, 2: Kısmi, 3: Tam

Relationship of the Course to Engineering Student Outcomes

Program Student Outcomes Level of Contribution
1 2 3
1 An ability to identify, formulate, and solve complex engineering problems by applying principles of engineering, science, and mathematics. X
2 An ability to apply engineering design to produce solutions that meet specified needs with consideration of public health, safety, and welfare, as well as global, cultural, social, environmental, and economic factors. X
3 An ability to communicate effectively with a range of audiences. X
4 An ability to recognize ethical and professional responsibilities in engineering situations and make informed judgments, which must consider the impact of engineering solutions in global, economic, environmental, and societal contexts. X
5 An ability to function effectively on a team whose members together provide leadership, create a collaborative and inclusive environment, establish goals, plan tasks, and meet objectives. X
6 An ability to develop and conduct appropriate experimentation, analyze and interpret data, and use engineering judgment to draw conclusions. X
7 An ability to acquire and apply new knowledge as needed, using appropriate learning strategies. X
Scale: 1: Little, 2: Partial, 3: Full

Tarih (Date)
01.04.2019
Bölüm Onayı (Departmental Approval)
Matematik Bölümü
(Department of Mathematics)
Ders Kaynakları ve Başarı Değerlendirme Sistemi (Course Materials and Assessment Criteria)

Ders Kitabı
(Textbook)
D.M. Burton; Matematik Tarihi-Giriş ; Nobel Yaşam; 2018
Diğer Kaynaklar
(Other References)
C. B. Boyer, U. C. Merzbach; Matematiğin Tarihi; Doruk Yayınları; 2015
Ödevler ve Projeler
(Homework & Projects)
Her öğrenci dönem sonunda 1 adet dönem projesi teslim eder.
Each student is required to submit a term project at the end of the term.
Laboratuvar Uygulamaları
(Laboratory Work)
-
-
Bilgisayar Kullanımı
(Computer Usage)
-
-
Diğer Uygulamalar
(Other Activities)
-
-
Başarı Değerlendirme Sistemi
(Assessment Criteria)
Faaliyetler
(Activities)
Adet
(Quantity)
Genel Nota Katkı, %
(Effects on Grading, %)
Yıl İçi Sınavları
(Midterm Exams)
1 20
Kısa Sınavlar
(Quizzes)
- -
Ödevler
(Homework)
- -
Projeler
(Projects)
1 40
Dönem Ödevi/Projesi
(Term Paper/Project)
- -
Laboratuvar Uygulaması
(Laboratory Work)
- -
Diğer Uygulamalar
(Other Activities)
- -
Final Sınavı
(Final Exam)
1 40
VF almamak için gereken
(To avoid VF)
-