Responsive image
DERS PROGRAMI FORMU
COURSE SYLLABUS FORM
Son Güncelleme (Last Update)
19.07.2023
Dersin Adı: Matematik Mühendisliği Tasarım II Course Name: Mathematical Engineering Design II
Kod
(Code)
Yarıyıl
(Semester)
Kredi
(Local Credits)
AKTS Kredi
(ECTS Credits)
Ders Uygulaması, Saat/Hafta
(Course Implementation, Hours/Week)
Ders
(Theoretical)
Uygulama
(Tutorial)
Laboratuvar
(Laboratory)
MAT 4902/E 8 4 5.5 1 6 0
Bölüm / Program
(Department / Program)
Matematik / Tüm Programlar
((Mathematics / All Programs))
Dersin Türü
(Course Type)
Zorunlu
(Compulsory)
Dersin Dili
(Course Language)
İngilizce
(English)
Dersin Ön Koşulları
(Course Prerequisites)
MAT4901E min BB
Dersin Mesleki Bileşene Katkısı, %
(Course Category by Content, %)
Temel Bilim ve Matematik
(Basic Sciences and Math)
Temel Mühendislik
(Engineering Science)
Mühendislik / Mimarlık Tasarım
(Engineering / Architecture Design)
Genel Eğitim
(General Education)
30 10 50 10
Dersin Tanımı
(Course Description)
Matematik Mühendisi Lisans Derecesi Alacak Bir Öğrenciye Temel Bir Alanda Yaptığı Araştırmadan Öğrendikleri ile Bir Problemi Çözebilme, Elde Ettiği Sonuçları Yorumlayabilme , Bunları Rapor Haline Getirip Topluluk Önünde Sunabilme.
To Gain Basic Knowledge on How to Do Basic Research, to Apply Their Knowledge to Problem Solving, to Write The Results They Obtain as a Report, to Present Their Findings for Mathematics Engineering Majors.
Dersin Amacı
(Course Objectives)
 1. Araştırma yapmış olduğu konuda bir problem çözebilmek için hangi adımları izlemesi gerektiğini öğretmek.
 2. Elde ettiği sonuçları nasıl yorumlayacağını öğretmek.
 3. Araştırmalarını, çalışmalarını ve bulgularını uygun formatta doküman halinde nasıl yazılacağını öğretmek.
 4. Tüm çalışma aşamaları ve sonuçlarını topluluk ve jüri önünde nasıl anlatılacağını öğretmek.
 1. To teach which steps to follow in solving a problem.
 2. To interpret the results they obtain.
 3. To write the results in the correct format and language.
 4. To present in front of their peers and judges.
Dersin Öğrenme Çıktıları
(Course Learning Outcomes)
Bu dersi tamamlayan öğrenciler aşağıdaki becerileri elde eder:
 1. 4901 dersinde öğrendiklerini bir probleme uygulayabilir
 2. Problemin çözümü aşamasında karşılaşacağı sorunlara çözümler geliştirebilir,
 3. Düzenli bir çalışma programı oluşturabilir ve bunu uygulayabilir,
 4. Çözdüğü problemin sonuçlarını değerlendirebilir ve yorumlayabilir,
 5. Öğrendiklerini ve sonuçlarını doğru formatta yazmayı öğrenebilir,
 6. Çıkardığı sonuçları sunmayı öğrenebilir.
Students completing this course will be able to:
 1. Apply what s/he learned in 4901 to a research problem,
 2. Devise solutions to problems they will face,
 3. Devise a work plan and follow it,
 4. Interpret and assess the outcomes of the solutions they devise,
 5. To write these outcomes in the right format,
 6. To present the outcomes.
Ders Planı
Hafta Konular Dersin Öğrenme Çıktıları
1Dersin Değerlendirilmesi ve Olası Araştırma Problemleri Üzerine KonuşulmasıI
2Problemin TanımlanmasıI
3ÇalışmaI, II, III
4ÇalışmaI, II, III
5ÇalışmaI, II, III
6ÇalışmaI, II, III
7ÇalışmaI, II, III
8ÇalışmaI, II, III
9Toplantı, Değerlendirme ve ÇalışmaIII, IV
10Toplantı, Değerlendirme ve ÇalışmaIII, IV
11Yazma, Sunum HazırlıklarıIV, V
12Yazma, Sunum HazırlıklarıIV, V
13Yazma, Sunum HazırlıklarıIV, V
14Sonuç ToplantısıVI
Course Plan
Week Topics Course Learning Outcomes
1An Overview of The Class and The Discussion of Possible Research ProblemsI
2Determining The Research ProblemI
3Working on The Research ProblemI, II, III
4Working on The Research ProblemI, II, III
5Working on The Research ProblemI, II, III
6Working on The Research ProblemI, II, III
7Working on The Research ProblemI, II, III
8Working on The Research ProblemI, II, III
9Meeting for Assessing The ResultsIII, IV
10Meeting for Assessing The ResultsIII, IV
11Writing and Presentation PreparationsIV, V
12Writing and Presentation PreparationsIV, V
13Writing and Presentation PreparationsIV, V
14Final MeetingVIDersin Mühendislik Öğrenci Çıktılarıyla İlişkisi

Programın Mezuna Kazandıracağı Bilgi ve Beceriler (Programa Ait Çıktılar) Katkı Seviyesi
1 2 3
1 Mühendislik, fen ve matematik ilkelerini uygulayarak karmaşık mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi. X
2 Küresel, kültürel, sosyal, çevresel ve ekonomik etmenlerle birlikte özel gereksinimleri sağlık, güvenlik ve refahı göz önüne alarak çözüm üreten mühendislik tasarımı uygulama becerisi. X
3 Farklı dinleyici gruplarıyla etkili iletişim kurabilme becerisi. X
4 Mühendislik görevlerinde etik ve profesyonel sorumlulukların farkına varma ve mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal bağlamdaki etkilerini göz önünde bulundurarak bilinçli kararlar verme becerisi. X
5 Üyeleri birlikte liderlik sağlayan, işbirlikçi ve kapsayıcı bir ortam yaratan, hedefler belirleyen, görevleri planlayan ve hedefleri karşılayan bir ekipte etkili bir şekilde çalışma yeteneği becerisi. X
6 Özgün deney geliştirme, yürütme, verileri analiz etme ve yorumlama ve sonuç çıkarmak için mühendislik yargısını kullanma becerisi. X
7 Uygun öğrenme stratejileri kullanarak ihtiyaç duyulduğunda yeni bilgi edinme ve uygulama becerisi. X
Ölçek: 1: Az, 2: Kısmi, 3: Tam

Relationship of the Course to Engineering Student Outcomes

Program Student Outcomes Level of Contribution
1 2 3
1 An ability to identify, formulate, and solve complex engineering problems by applying principles of engineering, science, and mathematics. X
2 An ability to apply engineering design to produce solutions that meet specified needs with consideration of public health, safety, and welfare, as well as global, cultural, social, environmental, and economic factors. X
3 An ability to communicate effectively with a range of audiences. X
4 An ability to recognize ethical and professional responsibilities in engineering situations and make informed judgments, which must consider the impact of engineering solutions in global, economic, environmental, and societal contexts. X
5 An ability to function effectively on a team whose members together provide leadership, create a collaborative and inclusive environment, establish goals, plan tasks, and meet objectives. X
6 An ability to develop and conduct appropriate experimentation, analyze and interpret data, and use engineering judgment to draw conclusions. X
7 An ability to acquire and apply new knowledge as needed, using appropriate learning strategies. X
Scale: 1: Little, 2: Partial, 3: Full

Tarih (Date)
21.03.2019
Bölüm Onayı (Departmental Approval)
Matematik Bölümü
(Department of Mathematics)
Ders Kaynakları ve Başarı Değerlendirme Sistemi (Course Materials and Assessment Criteria)

Ders Kitabı
(Textbook)
-
Diğer Kaynaklar
(Other References)
-
Ödevler ve Projeler
(Homework & Projects)
-
-
Laboratuvar Uygulamaları
(Laboratory Work)
-
-
Bilgisayar Kullanımı
(Computer Usage)
-
-
Diğer Uygulamalar
(Other Activities)
-
-
Başarı Değerlendirme Sistemi
(Assessment Criteria)
Faaliyetler
(Activities)
Adet
(Quantity)
Genel Nota Katkı, %
(Effects on Grading, %)
Yıl İçi Sınavları
(Midterm Exams)
- -
Kısa Sınavlar
(Quizzes)
- -
Ödevler
(Homework)
- -
Projeler
(Projects)
- -
Dönem Ödevi/Projesi
(Term Paper/Project)
1 100
Laboratuvar Uygulaması
(Laboratory Work)
- -
Diğer Uygulamalar
(Other Activities)
- -
Final Sınavı
(Final Exam)
- -
VF almamak için gereken
(To avoid VF)
-